Valtioneuvoston asetus TEM/2024/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Hallitusneuvos Meri Pensamo, p. +358 295 047 226

Asia

Asetuksesta poistettaisiin säännökset, jotka koskevat työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirron yhteydessä lakkautettavia työ- ja elinkeinotoimistoja, niiden ohjausta ja valvontaa sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskusta. Asetuksesta kumottaisiin tehtävien keskittämistä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tai työ- ja elinkeinotoimistoon koskevia säännöksiä siltä osin kuin tehtävät on laissa säädetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskukselle. Asetuksessa tarkennettaisiin kehittämis- ja hallintokeskuksen työvoimapalveluiden tuloksellisuuden ja toimivuuden seuranta-, arviointi- ja tiedontuottamistehtävää. Asetuksen nimikettä muutettaisiin lain nimikettä vastaavaksi.

Asetus tulisi voimaan 1.1.2025, samaan aikaan työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain sekä järjestämisvastuun siirtoon liittyvän muun lainsäädännön kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.