Valtioneuvoston asetus TEM/2024/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus tuloverokertomuksen sisällöstä

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. +358 295 047 139

Asia

Asetusehdotus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2021/2101, joka koskee direktiivin 2013/34/EU muuttamista siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta.

Direktiivin soveltamista ja raportointimenettelyä koskevat säännökset on sisällytetty kirjanpitolain (1336/1997) uuteen 7 b lukuun lainmuutoksella (238/2024), joka tuli voimaan 1.6.2024. Nyt ehdotettu asetus puolestaan käsittää veroraportointidirektiivin edellyttämät säännökset niistä seikoista, jotka tulee esittää tuloveroraportissa.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tuloverokertomuksen sisällöstä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.