Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

TEM009:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM009:00/2022

Asianumerot VN/144/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.1.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Lainvalmistelu

HE työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  37/2022
  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 220/2022

Opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioitaisiin opintojen laajuuden perusteella jatkossa vain tiettyjen erikseen määriteltyjen opintojen osalta. Työnhakijan muilla kuin erikseen määritellyillä opinnoilla ei olisi vaikutusta työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta yli kuukauden ajan opiskelevia työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan vain sellaisia omaehtoisia opintoja opiskelevia, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta. Esityksen tarkoituksena on myös sujuvoittaa työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyprosessia ja turvata työttömyysturva-asioiden viivytyksetöntä käsittelyä.

Lisäksi esityksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä noin 1100 henkilöllä.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa. Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen ryhmä on linjannut toimenpiteenä, että osana työttömien kokonaisuutta kehitetään työttömyysturvajärjestelmää siten, että työttömillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet opiskella työttömyysetuutta menettämättä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarkastellaan työttömyysturvalain päätoimisen opiskelun määritelmää ja sen mahdollista muuttamista.

Hallitus päätti 11.2.2022 valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla vahvistavista työllisyystoimista. Hallitus linjasi sivutoimisen opiskelun ja työttömyysetuuden yhteensovittamisen selkiyttämisestä sekä nykyistä laajemmin opiskelun ja oman osaamisen kehittämisen mahdollistamisesta työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Lisäksi hallitus päätti työttömyysturvalla tuetun omaehtoisen opiskelun uudistamisesta siten, että omaehtoisesti opiskelevien työnhakuvelvollisuutta koskevat poikkeukset rajoitetaan koskemaan vain sellaisia henkilöitä, joilta puuttuu ammatilliset valmiudet.