Hyppää sisältöön

Uusi EU-asetus vastavuoroisesta tunnustamisesta parantaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2020 15.27
Uutinen

Uuden asetuksen tavoitteena on parantaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisämarkkinoilla. Sitä sovelletaan tilanteessa, jossa tuotteille on asetettu lainsäädännössä tai viranomaismääräyksessä kansallisia vaatimuksia, eikä näitä vaatimuksia ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Asetus koskee arviolta alle puolta sisämarkkinoilla olevista tuotteista.

Uusi asetus korvaa aiemman asetuksen tuotteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja on osa EU:n niin sanottua tavarapakettisääntelyä. Uuden asetuksen soveltaminen alkaa 19. huhtikuuta 2020. Sillä pyritään muun muassa parantamaan oikeusvarmuutta. Kuluttajille tulee tarjolle laajempi valikoima tuotteita, kun tavarat voivat liikkua sisämarkkinoilla vapaammin.

Uusi asetus ohjaa ensisijaisesti viranomaisten menettelytapoja

Viranomaisten tulee ottaa asetuksen velvoitteet huomioon omassa toiminnassaan, kuten esimerkiksi tavaroiden arvioinnissa. Yritykset voivat jatkossa tehdä viranomaiselle niin sanotun itseilmoituksen siitä, että tuotteet ovat laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden SOLVIT-ongelmanratkaisuverkostoa sen arvioimiseksi, onko valvontaviranomainen soveltanut vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta asianmukaisesti.

Asetuksen velvoitteet koskevat niitä kansallisia viranomaisia, jotka soveltavat kansallista lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä, joita ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Asetus koskee viranomaisten päätöksiä, joilla on vaikutusta tavaroiden pääsyyn markkinoille.

Lähtökohtana tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen lähtökohta on, että tavarat voivat liikkua sisämarkkinoilla vapaasti, jollei erikseen ole tehty päätöstä rajoittaa tai kieltää tuotteiden markkinoille pääsy. Jos viranomainen tekee rajoittavan päätöksen, sen on ilmoitettava siitä aina yritykselle, muille jäsenmaille ja komissiolle. Päätös voi olla mikä tahansa toimi, joka rajoittaa tuotteen markkinoille pääsyä ja se voi perustua esimerkiksi kansalliseen tekniseen määräykseen.

Vastavuoroista tunnustamista koskevaa asetusta sovelletaan kaikentyyppisiin tavaroihin, myös maataloustuotteisiin. Yleisimpiä sektoreita, joilla nykyisin voimassa olevaa asetusta on sovellettu ovat elintarvikkeet ja rakennustuotteet. Asetus voi soveltua myös muihin sektoreihin ja tavaroihin, jotka voidaan tulkita kauppatavaroiksi, kuten esimerkiksi taiteeseen ja jätteisiin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Niina Etelävuori, TEM, p. 0295 047 022

Muistilista viranomaisille uuden asetuksen soveltamisesta

  • Ilmoituslomake: Varmista, että asetuksen liitteen mukainen ilmoituslomake talouden toimijoille on sähköisesti saatavilla verkkosivuillanne. Talouden toimijalla tulee olla mahdollisuus tehdä lomakkeella ilmoitus siitä, että tuotteet ovat laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa (itseilmoitus).
  • Tavaroiden arviointi: Noudata asetuksessa säädettyjä menettelytapoja, jotka koskevat tavaroiden arviointia tai niiden markkinoille pääsyn rajoittamista tai kieltämistä. Tavaroiden arviointi on aina tapauskohtaista.
  • Hallinnollinen päätös: Varmista, että päätöksessä, jossa rajoitetaan tai kielletään tavaroiden markkinoille pääsy, annetaan asetuksen edellyttämät tiedot kuten päätöksen perustelut. Päätöksessä on esitettävä myös selvitys siitä, että toimi on suhteessa tavoiteltuun päämäärään, eikä samaa päämäärää voida saavuttaa muulla, vähemmän rajoittavalla toimella. Lisäksi päätökseen on liitettävä valitusosoitus, ja kerrottava, että yrityksellä on mahdollisuus käyttää SOLVIT-ongelmanratkaisumenettelyä.
  • Markkinoille pääsyn tilapäinen keskeyttäminen: Selvitä, millaisissa tilanteissa tavaroiden markkinoille pääsyn voi keskeyttää tilapäisesti ja kuinka tällaisissa tilanteissa täytyy menetellä.
 
Sivun alkuun