Blogg

Arbetsminister Tuula Haatainen: Man kommer att ingripa i utnyttjandet av utländsk arbetskraft

Tuula Haatainen Publiceringsdatum 10.3.2020 8.58 Blogg

Tuula HaatainenDen förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet i början av detta år. Överföringen gjordes eftersom Finland har ett genuint behov att locka till sig kompetent yrkesskicklig arbetskraft från utlandet. Dessutom tar tillståndsprocesserna ofta orimligt lång tid i anspråk.

När jag den 14 februari presenterade redaktionerna det arbete som arbets- och näringsministeriet inlett, ställde jag samtidigt ett centralt principvillkor som ska uppfyllas i alla situationer. Arbetskraftsinvandring är acceptabelt endast när man handlar enligt spelreglerna på den finländska arbetsmarknaden. Man måste ingripa i missförhållandena.

I offentligheten har oklarheter som gäller restaurangbranschen lyfts fram där fokus ligger på utnyttjandet av utländsk arbetskraft. De händelser som beskrivits i en stor artikel i Helsingin Sanomat är ur samhällets synvinkel systematiskt missbruk. Människor som förlitat sig på det finländska samhället och dess rättvisa har blivit lurade och utnyttjade.

Arbetskraftsinvandring är acceptabelt endast när man handlar enligt spelreglerna på den finländska arbetsmarknaden. Man måste ingripa i missförhållandena.

Den finska strafflagstiftningen möjliggör att man ingriper i både ockerliknande diskriminering i arbetslivet och människohandel. Problem visar sig till stor del vid verkställigheten av lagen. Polisens människohandelsgrupp som ingår i regeringsprogrammet måste inrättas snart. Ingen människa som omfattas av Finlands jurisdiktion ska behöva hamna i en situation där de faller utanför lagens skydd.

Kampen mot grå ekonomi är ett centralt mål för denna regering. Arbetet samordnas i den styrgrupp för bekämpning grå ekonomi som leds av mig. Man kommer att ingripa i uppsåtlig eller grovt vårdslös underavlöning. Genom att införa ett skattenummer inom restaurangbranschen och automatisera ekonomiförvaltningssystemet kan man även förhindra fall av missbruk.

Ett alternativ som tagits upp har varit ett ackrediteringssystem för företag som använder arbetskraftsinvandring. I modellen skulle tillförlitliga och stabila arbetsgivare kunna sköta sina rekryteringar snabbare. I anslutning till detta skulle det även vara bra att överväga skärpta bestämmelser för de arbetsgivare vars rekryteringar varit förknippade med problem. Tillsynen måste effektiviseras och sanktioner ökas enligt behov.

Arbets- och näringsbyråerna kan redan med stöd av den nuvarande lagstiftningen avstå från att bevilja företagare som har försummat sina skyldigheter nya beslut om arbetstillstånd. Det råder dock oklarhet i fråga om tillämpningen av lagen. Som en del av åtgärderna som gäller arbetskraftsinvandring har jag bett arbets- och näringsministeriets enhet för arbetskraftsinvandring och integration att bereda en anvisning om fattande av avslag på beslut för arbets- och näringsbyråerna. Senare tillämpning av anvisningen kommer att visa om det även finns behov av lagstiftningsändringar.

Tuula Haatainen, arbetsminister

Kommentera

Ange din kommentar här.