Sektorsövergripande samservice för samman de tjänster som arbetslösa behöver

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (tidigare Servicecenter för arbetskraft, TYP) är en samservicemodell där arbets- och näringsbyrån, kommunerna och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer en arbetslös persons behov av service och planerar ändamålsenliga servicehelheter för honom eller henne. I kommunförsöket med sysselsättning deltar bestämda försökskommuner och Folkpensionsanstalten.

I servicehelheten ingår enligt den arbetslösas behov offentlig arbetskraftsservice, social- och hälsovårdstjänster, rehabiliteringstjänster och möjligen andra tjänster som främjar sysselsättningen. Tjänsten är avsedd för personer som har varit arbetslösa länge och är i behov av samservice.

Verksamheten bygger på nätverkssamarbete

Den sektorsövergripande samservicens praktiska verksamhet bygger på nätverkssamarbete och lokala avtal. Sammanlagt finns 31 regionala samservicenätverk. De kommuner som är med i nätverket, arbets- och näringsbyrån och FPA utarbetar ett samarbetsavtal där det avtalas om nätverkets verksamhet, verksamhetsställena, de tjänster som ska erbjudas och personalen. Mer information om de lokala nätverken via länken (TE-tjanster.fi / Lokala TE-tjänster).

Lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft den 1 januari 2015. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en nationell styrgrupp för den sektorsövergripande samservicen. Styrgruppen sätter upp nationella mål för samservicen samt övervakar och utvärderar genomförandet av samservicen och styr utvecklandet av samservicen. Arbets- och näringsbyrån tillsätter lokala ledningsgrupper. Nätverkens praktiska verksamhet leds av personer som har utsetts av de kommuner som är med i nätverket.

Ytterligare upplysningar: Hanna Liski-Wallentowitz(at)tem.fi