Sektorsövergripande samservice för samman de tjänster som arbetslösa behöver

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (tdigare Servicecenter för arbetskraft, TYP) är en samservicemodell där arbets- och näringsbyrån, kommunerna och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer en arbetslös persons behov av service och planerar ändamålsenliga servicehelheter för honom eller henne.

I servicehelheten ingår enligt den arbetslösas behov offentlig arbetskraftsservice, social- och hälsovårdstjänster, rehabiliteringstjänster och möjligen andra tjänster som främjar sysselsättningen. Tjänsten är avsedd för personer som har varit arbetslösa länge och är i behov av samservice.

Verksamheten bygger på nätverkssamarbete

Den sektorsövergripande samservicens praktiska verksamhet bygger på nätverkssamarbete och lokala avtal. Sammanlagt har det bildats 33 samservicenätverk. De kommuner som är med i nätverket, arbets- och näringsbyrån och FPA utarbetar ett samarbetsavtal där det avtalas om nätverkets verksamhet, verksamhetsställena, de tjänster som ska erbjudas och personalen. Mer information om de lokala nätverken via länken (TE-tjanster.fi / Lokala TE-tjänster).

Lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft den 1 januari 2015. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp för den sektorsövergripande samservicen. Styrgruppen sätter upp nationella mål för samservicen samt övervakar och utvärderar genomförandet av samservicen och styr utvecklandet av samservicen. Arbets- och näringsbyrån tillsätter lokala ledningsgrupper. Nätverkens praktiska verksamhet leds av personer som har utsetts av de kommuner som är med i nätverket.

Ytterligare upplysningar: Hanna Liski-Wallentowitz(at)tem.fi