Sektorsövergripande samservice för samman de tjänster som arbetslösa behöver

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (tidigare Servicecenter för arbetskraft, TYP) är en samservicemodell där arbets- och näringsbyrån, välfärdsområdet och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer en arbetslös persons behov av service och planerar ändamålsenliga servicehelheter för honom eller henne. I kommunförsöket med sysselsättning deltar bestämda försökskommuner, välfärdsområdet och Folkpensionsanstalten.

Som en samordnad helhet ingår i servicehelheten enligt den arbetslösas behov offentlig arbetskraftsservice, social- och hälsotjänster, rehabiliteringstjänster och möjligen andra tjänster som främjar sysselsättningen. Tjänsten är avsedd för personer som har varit arbetslösa länge och är i behov av samservice.

Verksamheten bygger på nätverkssamarbete

Den sektorsövergripande samservicens praktiska verksamhet bygger på ledningsgruppsstyrt nätverkssamarbete och lokala avtal. Det finns 31 regionala samservicenätverk. Dessutom verkställs lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen inom 25 kommunförsöksområden som en del av försöket. Om nätverkets verksamhet, verksamhetsställena, de tjänster som ska erbjudas personalen avtalas i ett samarbetsavtal som utarbetas av nätverkets ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår arbets- och näringsbyrån, kommunerna, välfärdsområdet och FPA. Mer information om de lokala nätverken via länken lokala AN-tjänster.

Lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft den 1 januari 2015. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en nationell styrgrupp för den sektorsövergripande samservicen. Styrgruppen sätter upp nationella mål för samservicen samt övervakar och utvärderar genomförandet av samservicen och styr utvecklandet av samservicen. Arbets- och näringsbyrån tillsätter lokala ledningsgrupper. Nätverkens praktiska verksamhet leds av personer som har utsetts av de kommuner som är med i nätverket.

Lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen gäller till utgången av 2024 

Som en del av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 träder lagen om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen (381/2023) i kraft vid ingången av 2025. Lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) gäller till utgången av 2024.

Målen för året 2024

Den 9 februari 2024 godkände den nationella styrgruppen för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen de mål i verksamhetsmodellen för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Läs mer on målen för året 2024.
 

Läs mer

Ytterligare upplysningar: Hanna Liski-Wallentowitz