Blogg

Bloggar (Blogg)

Genomförandet av EU:s förordning om marknadskontroll i Finland: möjlighet att göra det på ett klokt sätt

Tomi Lounema Publiceringsdatum 28.10.2019 12.34 Blogg

EU:s nya förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter trädde i kraft den 15 juli 2019. Syftet med den är att minska antalet produkter som inte överensstämmer med kraven på den inre marknaden, stärka marknadskontrollen och förbättra den inre marknadens funktionssätt. Ett annat syfte är att skapa lika konkurrensförhållanden för alla ekonomiska aktörer såsom jag skrev om ämnet i augusti (på finska). Förordningen kommer att i huvudsak börja tillämpas sommaren 2021.

Med förordningen om marknadskontroll förenhetligas de europeiska marknadskontrollbestämmelserna. EU-förordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna, och även Finland. Förordningen är skriven enligt EU:s regleringsmodell, dvs. bestämmelserna är målinriktade. I förordningen lämnas i flera fall handlingsutrymme för medlemsstaterna, och å andra sidan är flera bestämmelser skrivna så att medlemsstaterna ännu förväntas vidta åtgärder för att genomföra bestämmelserna. Dessa åtgärder genomförs till många delar genom lagstiftning i Finland för att uppfylla även kraven i grundlagen på att bestämmelserna ska vara exakta och noggrant avgränsade i fråga om myndigheternas verksamhet.

Unik möjlighet till bättre lagstiftning

ANM har två slags roller i det nationella genomförandet av förordningen om marknadskontroll. För det första samordnar ANM genomförandet av den nya förordningen på statsrådsnivå och ministeriet bereder ändringarna av den allmänna marknadskontrollagen som kan utnyttjas vid alla ministerier och inom alla produktsektorer.

Å andra sidan bereder ANM nödvändiga ändringar på motsvarande sätt som de övriga ministerierna av de produktlagar som de ansvarar för. Förordningen om marknadskontroll gäller 70 olika EU-rättsakter om produkter, varav de flesta är direktiv medan ett par är EU-förordningar. Dessa är bl.a. elektriska produkter, kosmetika, sprängämnen och byggprodukter. ANM ansvarar för 26 författningar, miljöministeriet och kommunikationsministeriet för 18 st. vardera, social- och hälsovårdsministeriet för 12 st. samt både jord- och skogsbruksministeriet och inrikesministeriet för en författning. Dessutom är finansministeriets roll viktig på grund av frågor som gäller kontrollen av de yttre gränserna.

Nu finns det en unik möjlighet att skapa bättre lagstiftning och i betydande utsträckning spara resurser genom enhetliga och gemensamma författningslösningar.

ANM gör för närvarande en analys och går igenom artikel för artikel vilka artiklar och bestämmelser i förordningen som kräver åtgärder på nationell nivå. Det kan handla om ändringar av lagstiftningen, upphävande av bestämmelser som överlappar med förordningen eller andra åtgärder, till exempel utnämning av en kontaktperson. I fråga om lagstiftningsåtgärder bedöms vilka bestämmelser som skulle kunna täckas med den marknadskontrollag som ANM bereder. Dessutom ska bedömas vilka bestämmelser som måste tas in i separata produktlagar. Respektive substansministerium har ansvaret för beredningen av dessa ändringar. När bedömningen blir färdig inom den närmaste tiden skickas den till de övriga ministerierna.

Enhetlig lagstiftning gynnar samtliga parter

Därefter inleder ANM beredningen av ändringarna av marknadskontrollagen. Marknadskontrollagen, som varit i kraft sedan ingången av 2017 och baserar sig på NLF-regleringen, är en bra utgångspunkt för detta. Erfarenheterna av marknadskontrollagen har varit ytterst positiva. Målet är att alla sådana bestämmelser som är likartade oavsett produktsektor skulle tas in i den horisontella marknadskontrollagen, varmed det skulle riktas mindre ändringskrav på sektorspecifika produktlagar och lagstiftningen skulle vara så koherent som möjligt.

Det är naturligt att sträva efter att göra lagstiftningen om marknadskontroll enhetlig.

I samband med revideringen är det naturligt att sträva efter att göra lagstiftningen om marknadskontroll enhetlig, dvs. att man utnyttjar den horisontella marknadskontrollagen i stället för att liksom tidigare föreskriva om marknadskontroll i varje produktlag separat. Detta skulle gynna alla.

Företag, handel och industri kan förlita sig på att marknadskontrollen alltid sker enligt bestämmelserna. I samband med revideringen skulle färre paragrafer behöva beredas och i de kommande ändringarna skulle det räcka med att endast en lag ändras. Marknadskontrollmyndigheterna skulle oavsett produktgrupp tillämpa enhetliga förfaranden, vilket förtydligar kontrollen. I slutändan gynnas konsumenterna, arbetstagarna och miljön när marknadskontrollen är effektiv och skapar trygghet för slutanvändarna av produkter.

Framgång = arbeta tillsammans, förtroende, kommunikation

ANM är i kontakt med övriga ministerier för att utnyttja horisontella lagar som gäller marknadskontroll och anmälda organ i separata produktlagar. Frågan kommer att tas upp även mellan ministeriernas lagstiftningsdirektörer. Det är samtidigt ett bra tillfälle för att ändra den nationella lagstiftningen så att man inom de sektorer där lagstiftningen förutsätter att man använder ett anmält organ som en del för att säkerställa produkternas överensstämmelse övergår till att hänvisa till den horisontella lag som gäller anmälda organ.

Det som är centralt för att genomförandet av förordningen om marknadskontroll ska lyckas är att arbeta tillsammans, förtroende och kommunikation. Man kommer att berätta öppet om projektet för intressentgrupperna. I september ordnade ANM ett informations- och diskussionsmöte för ministerierna. Informations- och diskussionsmöten kommer att ordnas under hösten för marknadskontrollmyndigheterna och näringslivets organisationer. För att samordna genomförandet av förordningen tillsätter ANM en samordningsgrupp bestående av företrädare för ministerierna. ANM delar ut information om genomförandet till en bakgrundsgrupp bestående av företrädare för intressentgrupper. 

Grundläggande information om förordningen om marknadskontroll och överensstämmelse:
https://tem.fi/sv/en-ny-eu-forordning-om-marknadskontroll-och-overenskommelse-for-produkter

Tomi Lounema (@TomiLounema) är handelsråd och chef för gruppen företagslagstiftning och den inre marknaden

Kommentera

Ange din kommentar här.