Blogg

Bloggar (Blogg)

Näringsminister Mika Lintilä: Företagare ges stöd i en svår situation

Mika Lintilä Publiceringsdatum 18.3.2020 10.22 Blogg

Vi arbetar till förmån för de finländska företag som lider av svårigheter till följd av coronaviruset.

I den tilläggsbudget som behandlas på fredag ingår ett paket till stöd för företagsamheten och näringslivet. Paketet är tillsvidare ändamålsenligt och uppgår till närmare 5 miljarder euro.

Du företagare, när du upptäcker att ditt företag befinner sig i en ekonomisk kris, kontakta i första hand din bank och finansiärerna. Vi ser till att servicetröskeln är låg.

Bankerna har beredskap att till exempel diskutera amorteringsfria perioder och flexibla betalningstider. Vi strävar efter att med snabb tidtabell bygga upp ett flexibelt finansieringssystem med finansinstituten och bankerna.

Statlig finansiering anvisas framför allt till de mest sårbara branscherna.

Utgångspunkten för offentlig finansiering i alla lösningar är att företaget lider av ekonomiska följder till följd av coronaviruset och företaget har förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på lång sikt.

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde beviljas företag finansiering av Finnvera, Business Finland, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands Industriinvestering.

Finnvera är berett att vid behov fördubbla den inhemska finansieringen för små och medelstora företag från nuvarande nivå på 2 miljarder till över 4 miljarder. Finnvera utvidgar möjligheten att använda SMF-borgen och begynnelseborgen att även gälla finansiering som förutsätter ett konjunkturläge som corona orsakat. Beslut om belopp under 150 000 euro kan fattas inom ett par dagar, beslut om större belopp tar mellan en och flera veckor.

Följderna av corona syns kanske mest konkret inom turist-, restaurang- och servicesektorerna och inom kreativa branscher. Avsikten är att bland annat ödmjukt och målmedvetet stödja dessa branscher.

Följderna av corona syns kanske mest konkret inom turist-, restaurang- och servicesektorerna och inom kreativa branscher. Avsikten är att bland annat ödmjukt och målmedvetet stödja dessa branscher.

Business Finlands finansiering riktar sig i första hand till små och medelstora företag. Business Finlands finansiering kan bland annat anvisas till turistbranschen och kreativa branscher. I paletten ingår även de branscher där coronavirussituationen slår mot underleverantörskedjornas funktionsduglighet. Business Finlands nättjänst tar emot elektroniska ansökningar från och med torsdagen den 19 mars och de första besluten kan fattas redan på fredag.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar de minimis-stöd. Det är offentligt stöd som beviljas företag och regleras av Europeiska kommissionens förordning. Stödet kan vara finansiering eller annan förmån, till exempel skattelättnad, räntestöd, delvis eller helt gratis utbildning eller annan service som erbjuds en avgränsad grupp av företag.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas sammanlagt högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår i följd. I första skedet är finansieringen avsedd för att lindra den akuta krisen och förhindra en storskalig konkursvåg bland företagen.

Finlands Industriinvestering å sin sida har förberett sig på att tillsammans med andra investerare fortsatt finansiera kapitalfonder och sina målbolag vid extraordinarie finansieringsbehov som coronaviruset eventuellt orsakat. Finlands Industriinvestering har också beredskap att ta i bruk programmet för stabiliseringsinvesteringar som riktar sig till företag. Programmet och privata investerare stärker företagens finansiella ställning.

Dessutom riktar staten en halv miljon euro i stöd till rådgivningstjänster för orken i arbetet för företagarna. Målet är att så många företagare som möjligt även får psykiskt stöd och praktiska råd i en exceptionell tid.

Mika Lintilä, näringsminister

Kommentera

Ange din kommentar här.