Stadsutveckling i EU:s program

EU:s medlemsländer samarbetar på många sätt inom stadspolitiken. EU-samarbetet och programmen kretsar bland annat kring hållbar stadsutveckling i sammanhållningspolitiken, nätverksbildning och kompetensutbyte mellan städerna, stödjande av innovativ stadsutveckling och stärkande av stadsforskningen och kunskapen på EU-nivå.

Medlemsländerna och EU-kommissionen har stärkt stadspolitiken genom att starta en så kallad urban agenda på EU-nivå. Medlemsländernas ministrar med ansvar för urbana frågor godkände agendan i Amsterdam år 2016 under Nederländernas ordförandeskap.

EU:s urbana agenda intensifierar samarbetet kring stadsutveckling mellan medlemsstaterna, kommissionen och städerna och andra aktörer. Den urbana agendan sammanför aktörer för att ta fram idéer och metoder genom vilka EU:s rättsakter och politiksektorer samt finansiella instrument kan utvecklas för att bättre bemöta utmaningar som städer står inför och genom vilka utbytet av kunnande i utvalda teman inom stadsutveckling kan intensifieras.

Samarbete kring den urbana agendan har bedrivits inom 14 olika teman för stadsutveckling. Agendans nya verksamhetsperiod för med sig fyra nya teman. Finländska partner (städer eller ministerier) deltar i flera temapartnerskap. För nätverksbildningen mellan finländska partner och den nationella informationsförmedlingen om den urbana agendan ansvarar arbets- och näringsministeriet tillsammans med miljöministeriet.

Genom EU:s URBACT-program sprids goda erfarenheter om stadsutveckling, ökas det ömsesidiga lärandet mellan städer och stärks städernas utvecklingskompetens. Programmet är ett till städer riktat instrument för att delta i andra europeiska städers nätverk. URBACT är ett av programmen inom EU:s program för territoriellt samarbete (ETS). Den nationella kontaktpunkten för URBACT-programmet är region- och kommunforskningscentret Spatia.

Genom EU:s finansiering för hållbar stadsutveckling stärks städernas övergripande innovationsverksamhet genom stöd till städernas så kallade ekosystemavtal. Ekosystemavtal har ingåtts mellan 16 stadsregioner och staten. Genom avtalen utvecklas på ett stadsorienterat sätt koldioxidsnåla och resurssmarta lösningar som utnyttjar digitalisering och tekniska omvälvningar. Samtidigt främjar de förnyelsen av näringslivet och byggandet av en hållbar stad. Åtgärderna är innehållsmässigt indelade i grön omställning, digitalisering samt välfärd och hälsa.

Innovativa stadsåtgärder (Urban Innovative Actions) är ett initiativ genom vilket europeiska städer kan pröva och ta fram lösningar av helt ny typ för att bemöta utmaningar i stadsutvecklingen. Flera finländska städer har deltagit i programmet genom egna projekt. Initiativet för den innevarande programperioden 2021–2027 förnyas och fortsätter under namnet Det europeiska urbana initiativet (European Urban Initiative).

Ytterligare upplysningar: olli.voutilainen(at)gov.fi