Stadsutveckling i EU-program

EU:s medlemsstater samarbetar på många sätt kring stadspolitiken. EU-samarbetet och programmen kretsar bl.a. kring hållbar stadsutveckling i sammanhållningspolitiken, nätverksbildning och kompetensutbyte mellan städerna, stödjande av innovativ stadsutveckling och stärkning av stadsforskningen på EU-nivå.

Medlemsländerna och EU-kommissionen har stärkt stadspolitiken genom att starta en s.k. urban agenda på EU-nivå. Medlemsländernas ministrar med ansvar för urbana frågor godkände agendan i Amsterdam år 2016 under Nederländernas ordförandeskap.

EU:s urbana agenda intensifierar samarbetet kring stadsutveckling mellan medlemsstaterna, kommissionen och städerna och andra aktörer. Den urbana agendan sammanför aktörer för att ta fram idéer och metoder genom vilka EU:s rättsakter och politiksektorer samt finansiella instrument kan utvecklas för att bättre bemöta utmaningar som städer står inför och genom vilka utbytet av kunnande i utvalda teman inom stadsutveckling kan intensifieras.

Samarbete kring den urbana agendan bedrivs inom 12 olika teman för stadsutveckling. Finländska partner (städer eller ministerier) deltar i sju temapartnerskap. För nätverksbildningen mellan finländska partner och den nationella informationsförmedlingen om den urbana agendan ansvarar arbets- och näringsministeriet tillsammans med miljöministeriet.

Genom EU:s URBACT-program sprids goda erfarenheter om stadsutveckling, ökas det ömsesidiga lärandet mellan städer och stärks städernas utvecklingskompetens. Programmet är ett till städer riktat instrument för att delta i andra europeiska städers nätverk. URBACT är ett av programmen inom EU:s program för territoriellt samarbete (ETS). Den nationella kontaktpunkten för URBACT-programmet är region- och kommunforskningscentret Spatia.

6Aika-strategin En för Finlands sex största städer gemensam helhet för stadsutveckling där det tas fram öppnare och smartare tjänster och lösningar. Strategins huvudmål inbegriper utveckling av öppna innovationsplattformar, utnyttjande av öppna data och gränssnitt och utveckling av öppen delaktighet och öppna kundrelationer. 6Aika-strategin är en del av genomförandet av Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och samtidigt en del av EU:s mål för hållbar stadsutveckling.

Innovativa stadsåtgärder (Urban Innovative Actions) är ett initiativ genom vilket europeiska städer kan pröva och ta fram lösningar av helt ny typ för att bemöta utmaningar i stadsutvecklingen. Två finländska städer deltar i programmet med sina egna projekt.

Ytterligare upplysningar: olli.voutilainen(at)gov.fi