EU-stöd till stadsutveckling


Stöd till städernas innovationsverksamhet – ekosystemavtal

I Finland stärker 16 universitetsstäder sina ekosystem för innovationer, dvs. utvecklandet av innovationsverksamhet baserat på samarbetsnätverk. Utvecklandet är baserat på de avtal som ingåtts mellan städerna och staten. Det gemensamma målet för dessa är att på ett stadsorienterat sätt utveckla koldioxidsnåla och resurssmarta lösningar som utnyttjar digitalisering och tekniska omvälvningar. Åtgärderna är innehållsmässigt indelade i grön omställning, digitalisering samt välfärd och hälsa. Utvecklandet är en del av programhelheten Innovativa städer och sammanslutningar. Genomförandet av helheten samordnas av arbets- och näringsministeriet i samarbete med Birkalands förbund. Länk: www.innokaupungit.fi

Mer information (ANM): Olli Voutilainen, olli.vuotilainen(at)gov.fi 

URBACT – europeiska städer utbyter erfarenheter och lär sig av varandra

URBACT-programmet är EU:s gemenskapsinitiativprogram som främjar utbytet av erfarenheter mellan europeiska städer. Målet med programmet är att samla och sprida god paxis inom stadsutveckling genom nätverk för att sprida erfarenheter och genom att sammanföra kompetens.
Programmet URBACT IV för den innevarande programperioden är baserad på tidigare programperioder. Programmet kompletterar EU:s urbana initiativ (EUI). Region- och kommunforskningscentret Spatia informerar nationellt om programmet.

Mer information (ANM): Olli Voutilainen, olli.voutilainen(at)gov.fi

EU:s finansiella instrument Urban Innovative Actions (UIA) för städernas innovativa projekt

Urban Innovative Actions (UIA) är Europeiska kommissionens program som finansieras genom ERUF. Målet med programmet är att hitta nya innovativa lösningar på städernas utmaningar. Genom programmet fördelas betydande finansiering till projekt i medlemsländernas städer. UIA sporrar städerna att ta risker och tillsammans med olika stadsaktörer testa innovativare och kreativare lösningar på de utmaningar som möts. Initiativet för den innevarande programperioden 2021–2027 förnyas och fortsätter under namnet Det europeiska urbana initiativet (European Urban Initiative).

UIA länk European Urban Initiative