Blogg

Bloggar (Blogg)

Nya arbetstillfällen skapades också år 2020

Heikki Räisänen Minna Ylikännö Publiceringsdatum 4.10.2021 16.54 Blogg

Förra veckan publicerades en ny analysrapport om jobbsökning och rekrytering vid verksamhets-ställen och anknytande problem i Finland. Rapporten baserar sig på material från 2020. Statistik-centralen samlar in enkätmaterial fyra gånger om året från verksamhetsställen inom olika sektorer i Finland. Dessa kvartalsvis insamlade material sammanställs till material på årsnivå som utnyttjas vid analys av till exempel rekryteringsproblem och bristen på arbetskraft till följd av dem.

Här lyfter vi fram frågan om hur svårt det är att hitta nya arbetstagare. I enkäten tillfrågas verk-samhetsställena om deras framtidsplaner och om de har för avsikt att anställa nya arbetstagare under de följande 12 månaderna. Om så är fallet, finns det i materialet information om de 1–2 vanligaste eller viktigaste yrken som arbetstagare ska anställas för. Dessutom vet man hur svårt verksamhetsstället bedömer att det är att få nya arbetstagare.

Nästan vart femte verksamhetsställe inom den privata sektorn hade för avsikt att öka personalen

Av alla verksamhetsställen planerade cirka var sjätte (16 %) att öka personalen år 2020. Av verk-samhetsställena inom den privata sektorn bedömde 18 procent att personalstyrkan ökar, av verk-samhetsställena inom kommunsektorn 11 procent, av verksamhetsställena inom staten 9 procent och av verksamhetsställena inom organisationer eller föreningar 12 procent.

Den största tillväxtförväntningen fanns inom informations- och kommunikationsbranschen, där cirka vart tredje verksamhetsställe (31 %) bedömer att antalet anställda kommer att öka under de kommande 12 månaderna. Inom byggandet var motsvarande andel 21 procent, inom social- och hälsovårdstjänsterna 19 procent, inom industrin likaså 19 procent och inom handeln 16 procent.

Informations- och kommunikationsbranschen hade för avsikt att anställa i synnerhet programut-vecklare och programmerare. Det fanns också behov av kodare och personal inom försäljnings-branschen. Byggbranschen behöver byggnadsarbetare, elinstallatörer och timmermän. Inom hälso- och socialvårdstjänsterna fanns det behov av framför allt närvårdare men också av sjukskötare och fysioterapeuter. Inom handeln riktade sig behovet av nya arbetstagare särskilt till försäljare.

Det är ofta svårt att hitta en ny kompetent arbetstagare

I denna skrift riktar sig vårt intresse särskilt mot hur svårt det är att få tag i en kompetent arbets-tagare. Denna fråga ställdes alltså till de verksamhetsställen som planerade att öka personalstyr-kan under de kommande 12 månaderna.

Av dessa verksamhetsställen upplevde ungefär vart femte (22 %) att det var lätt att få tag i nya arbetstagare, cirka hälften (49 %) att det var ganska svårt och en knapp tredjedel (29 %) fann det väldigt svårt. Inom informations- och kommunikationsbranschen var det svårast att hitta nya ar-betstagare. Av de verksamhetsställen som planerade tillväxt inom denna bransch ansåg 42 procent att nyrekrytering är mycket svårt. Inom byggbranschen var motsvarande andel 39 procent och inom industrin 38 procent.

När man också tar med de verksamhetsställen där det ansågs vara något svårt att få nya arbetsta-gare, ligger finansierings- och försäkringsbranschen (90 %) i topp på listan. På andra finns indu-strin (87 %), på tredje byggbranschen (86 %) och på fjärde social- och hälsovårdstjänsterna (84 %). De tre sista branscherna på listan är inkvartering och förplägnad (50 %), utbildning (50 %) och konst, underhållning och rekreation (45 %). Även inom dessa branscher ansåg alltså hälften eller nästan hälften av verksamhetsställena att det var svårt att hitta nya arbetstagare.

Matchningen bör effektiviseras

En situation där det alltid och överallt är lätt att rekrytera en ny arbetstagare till den ledigförkla-rade uppgiften är givetvis inte realistisk. Flaskhalsar på arbetsmarknaden förekommer alltid, och vi kommer inte snabbt att uppnå en situation där utbudet och efterfrågan på arbete möts i jämviktsläget.

Man har dock råd och skäl att effektivisera matchningen på arbetsmarknaden. Som det framgår av vår analysrapport förra veckan, skulle vart fjärde verksamhetsställe kunna utvidga sin verksamhet om tillgången på arbetskraft inte skulle vara ett problem. Det innebär ca 37 600 verksamhetsstäl-len. Nio av tio av dessa är verksamma inom den privata sektorn.

Problemen med tillgången på kompetent arbetskraft är inte heller små i ljuset av vårt material, utan utgör ett betydande hinder för tillväxt på verksamhetsställena. Det återstår att se om vi med hjälp av redan genomförda och planerade politiska åtgärder kan effektivisera matchningen så att vi i framtiden klarar oss i en alltmer internationaliserad och hårdnande konkurrens om kompetent arbetskraft.

Minna Ylikännö, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet

 

Kommentera

Ange din kommentar här.