HE laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM100:00/2019 Säädösvalmistelu

Uudistetaan kotoutumisen edistämisestä annettu laki huomioimaan eduskunnan edellytykset sekä muuttunut toimintaympäristö.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM100:00/2019

Asianumerot VN/31974/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.11.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Keino Laaditaan kotouttamisen toimenpideohjelma

Lainvalmistelu

HE laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  37/2022
  40/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  6.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Annettaisiin uusi kotoutumisen edistämisestä annettu laki, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä. Tavoiteltu voimaantuloaika on vuonna 2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mira Karppanen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 293
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on uudistaa kotoutumisen edistämisestä annettu laki. Lain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Uudistuksen tavoitteena on mm. vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista. Erityisesti maahanmuuttajanaisten kiinnittyminen yhteiskuntaan tukisi lasten ja koko perheen hyvinvointia ja kotoutumista. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Tiivistelmä

Uudistetaan kotoutumisen edistämisestä annettu laki huomioimaan eduskunnan edellytykset sekä muuttunut toimintaympäristö.

Lähtökohdat

Voimassa olevaa kotoutumisen edistämisestä annettua lakia on tarpeen uudistaa vastaamaan eduskunnan edellytyksiä kotoutumisen edistämisestä. Eduskunta on edellyttänyt kotoutumisen nopeuttamista (ml. kotoutumisjakson lyhentäminen) ja toimintojen tehostamista siitä lähtien, kun maahanmuuttaja saapuu Suomeen.

Lisäksi eduskunta on edellyttänyt kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtäminen kunnille, huomioiden, että kotoutumispalveluita on oltava riittävästi tarjolla muuallakin kuin kasvukeskuksissa. Eduskunta on korostanut myös mm. maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyyden edistämistä, kieliopintojen laadun parantamista ja kielikoetta, yritysten tarpeiden huomioimista sekä kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden lisäämistä. Lakiuudistuksessa on tarkoitus huomioida nämä sekä eduskunnan selonteon pohjalta esiin nostamat muut huomiot.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja valmisteilla useita muutoksia, joilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto uusille hyvin-vointialueille sekä valmisteilla oleva työllisyyspalveluiden siirto TE-toimistoilta kunnille aiheuttavat yhteensovittamistarpeita myös kotoutumisen edistämisestä annetun lain puolella. Myös parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä oleva esitys pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista ja valmisteilla oleva monialaisten työllistämistä edistävien palveluiden lainsäädännön uudistus aiheuttavat yhteensovittamistarpeita.

Kotoutumisen edistämisestä annettu laki esitetään kumottavan uudella kotoutumisen edistämisestä annettavalla lailla.