Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta (kilpailukieltosopimukset)

TEM068:00/2018 Säädösvalmistelu

Työryhmä valmistelemaan laajennettua korvausvelvollisuutta kilpailukieltosopimuksiin, toimikausi 27.11.20109-30.3.2020, HE 222/2020 annettu 12.11.2020.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM068:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.9.2018 –

Asettamispäivä 19.9.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Lainvalmistelu

HE laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 20.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  36/2020
  46/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  12.11.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys kilpailukieltosopimusten rajoittamiseksi.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöSeija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella työsopimuslakiin tarvittavat säännösehdotukset korvausvelvollisuuden laajentamiseksi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia.

Tiivistelmä

Työryhmä valmistelemaan laajennettua korvausvelvollisuutta kilpailukieltosopimuksiin, toimikausi 27.11.20109-30.3.2020, HE 222/2020 annettu 12.11.2020.

Lähtökohdat

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ja edelleen muuttumassa. Tiedon merkitys tuotannontekijänä on kasvanut merkittävästi. Tällä on omat vaikutuksensa yritysten tiedon suojaamisen tarpeeseen. Toisaalta henkilöstön mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan ja liikkua työmarkkinoilla ovat osin vastakkaisia intressejä, jotka kilpailukieltosopimusten sääntelyssä on otettava huomioon.

Varatuomari Jukka Ahtela teki työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen kilpailukieltosopimusten ja salassapitosopimusten käytöstä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2018). Ministeriölle 12.6.2018 luovutetussa selvityksessä Ahtela kuvaa salassapitosopimuksia ja kilpailukieltosopimuksia koskevaa oikeustilaa ja sen kehittämistarpeita. Selvitysmies ei ehdottanut muutoksia salassapitosopimuksiin.

Selvitysmies arvioi kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä ja vertaili sitä eräiden muiden maiden lainsäädäntöön. Selvityksessä arvioitiin kilpailukieltosopimusten tarpeellisuutta, suojattavia tietoja sekä sopimusten laajuutta.

Selvitysmies katsoi, että kilpailukieltosääntelyn nykytila ei kaikin osin enää vastaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. Selvitysmies esitti vaihtoehtoisia lähestymistapoja asian ratkaisemiseksi muun muassa kilpailukieltosopimusten käytön edellytysten tiukentamista, sääntelyn parempaa toimeenpanoa ja lainsäädännön täsmentämistä ja ajantasaistamista.

Kilpailukieltosopimuksilla on yhtymäkohtia 15.8.2018 voimaan tulleeseen liikesalaisuuslakiin ja samassa yhteydessä muutettuihin työsopimuslain säännöksiin. Muutoksilla on täytäntöönpantu liikesalaisuudirektiivi.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 19.9.2018 työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten muutostarpeita. Työryhmän muistiossa selvitetään työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia ja kilpailevan toiminnan kieltoa koskevien säännösten toimivuutta. Kilpailukieltojen yleistyneen käytön rajoittamiseksi työryhmässä on kartoitettu erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi. Keskeisten vaihtoehtojen vaikutuksia on myös arvioitu. Työryhmän toimikausi päättyi 30.6.2019. Kilpailukieltosopimuksia selvittäneen työryhmän muistio oli lausuntokierroksella 14.8.-26.9.2019.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kilpailukieltosopimuksia koskeva kirjaus.

Lisätietoja

Lisää aiheesta