Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagförslaget förbättrar kärnanläggningarnas skyddsarrangemang inför nya hot

Arbets- och näringsministeriet
10.12.2020 14.43 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 7.42
Pressmeddelande
Kuvassa lentää vaalea nelikopteri eli drooni, jota voi käyttää myös tavaran kuljettamiseen

Statsrådet sände den 10 december 2020 ett förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, säkerhetsutredningslagen och gruvlagen till republikens president för stadfästelse. Lagarna träder i kraft den 21 december 2020. Genom ändringarna av kärnenergilagen bereder man sig inför nya säkerhetshot mot kärnanläggningar, såsom användningen av obemannade luftfartyg.

Genom ändringarna av kärnenergilagen bereder man sig inför nya säkerhetshot mot kärnanläggningar, såsom användningen av obemannade luftfartyg. Lagstiftningen utvecklas också så att den bättre motsvarar kraven som ställs i grundlagen i fråga om befogenheter och användning av maktmedel för kärnanläggningars säkerhetspersonal.

Skyddsarrangemangen är en central del av säkerheten vid användningen av kärnenergi särskilt vid bekämpning av yttre hot. När omvärlden och hotbilderna förändras måste även lagstiftningen hänga med i utvecklingen.

Nya befogenheter i fråga om drönare och användning av hund

För att kärn- och strålsäkerheten ska förbättras innehåller lagförslaget nya bestämmelser om befogenheterna för kärnanläggningars säkerhetspersonal att ingripa i obemannade luftfartygs färd. Regleringen av skyddsarrangemang i fråga om transport av kärnämnen och kärnavfall kompletteras också.

Det föreslås uttömmande bestämmelser om säkerhetspersonalens befogenheter, utbildning och maktmedelsredskap, eftersom det hittills har saknats tillräckligt exakta bestämmelser om detta i kärnenergilagen. Befogenheter kompletteras också till exempel när det gäller användningen av hund. 

Bakom ändringen finns även en förbättring av rättsskyddet för säkerhetspersonalen, eftersom de har betydande befogenheter i anläggningsmiljö, varmed det ska finnas tydliga regler om förutsättningen för att använda dem och ramarna. Ändringarna medför i praktiken inte en betydande förändring av nuläget.

Området för säkerhetsutredningarna utvidgas och anmälningsrätt för läkare

I säkerhetsutredningslagen intas bestämmelser som utvidgar kretsen av personer som har samband med kärnkraftsanläggningars verksamhet och för vilka en s.k. begränsad säkerhetsutredning får göras. Bestämmelsen omfattar i fortsättningen transporter av kärnavfall och sådana situationer där en person som deltar i planeringen eller uppförandet inte fysiskt besöker ett anläggningsområde. Till kärnenergilagen fogas därtill en skyldighet att göra säkerhetsutredningar i vissa fall.

I lagändringen ägnas särskild uppmärksamhet vid sådana interna hot som kan följa av åtgärder som vidtas av tillståndsinnehavarens egen personal. Till lagen fogas en ny bestämmelse om årliga hälsoundersökningar för säkerhetspersonal och kontrollrumspersonal. Genom undersökningarna säkerställs det att för säkerheten viktiga personer utifrån hälsotillståndet är lämpliga för sina uppgifter.

Läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården får dessutom rätt att göra anmälan till tillståndshavaren för en kärnanläggning, Strålsäkerhetscentralen och polisen när de av grundad anledning anser att en person inte lämpar sig för sina uppgifter eller kan utgöra en risk för kärn- eller strålsäkerheten.

Offentlig kungörelse och ändringssökande i förvaltningsärenden harmoniseras

Bestämmelserna i kärnenergilagen och gruvlagen harmoniseras med de ändrade allmänna lagar som gäller offentlig kungörelse och ändringssökande i förvaltningsärenden.

När det gäller kungörande i kärnenergilagen ändras praxis så att en kungörelse ska hållas tillgänglig i minst 14 dygn. När det gäller gruvlagen ska utöver att det görs ändringar av teknisk art dessutom anslagsförfarandet för tillståndsbeslut ersättas med kungörelseförfarande och den grupp aktörer som informeras om tillståndsbeslutet utvidgas.

Ytterligare information:
Iida Huhtanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7346Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035

Tillbaka till toppen