TE-palvelut tukevat työllisyyttä ja kasvua

Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla, TE-palveluilla, edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä.

TE-palveluilla vaikutetaan uuden yritystoiminnan syntymiseen ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työllisyys-, yrittäjyys- ja työvoimapolitiikasta sekä maahanmuuttajien kotouttamispolitiikasta. Ministeriö johtaa, ohjaa ja seuraa sitä, että TE-palvelut toteutuvat kaikkialla Suomessa asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti. Ministeriö vastaa julkista työvoima- ja yrityspalvelua koskevasta lainsäädännöstä sekä päättää, mitkä kehittämistavoitteet vaativat laajempia strategisia hankkeita toteutuakseen.

Työvoima- ja yrityspalvelujen asiakkaita ovat henkilöasiakkaat, yritykset ja yhteisöt. TE-palveluja asiakkaille tuottavat organisaatiot ovat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden asiantuntijoita. Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) lisäksi julkisia työvoima- ja yrityspalveluja tuottavat mm.

  • yritykset,
  • seudulliset ja valtakunnalliset yrityspalveluorganisaatiot,
  • oppilaitokset,
  • kunnat,
  • kolmannen sektorin toimijat,
  • julkisen hallinnon yhteispalvelupisteet,
  • koko Suomea puhelimitse ja verkossa palveleva työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus sekä
  • henkilöstöpalveluyritykset ja muut yksityiset palveluntuottajat.

TE-toimistot ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) alaista paikallishallintoa. ELY-keskusten tehtävänä on ohjata TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä. ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) tuottaa ELY-keskuksille ja TE-toimistoille kehittämis- ja hallintopalveluita.

Uusi asiakaspalvelumalli käynnistyi 2.5.2022

Uudessa asiakaspalvelumallissa työnhakija saa aikaisempaa yksilöllisempää tukea työnhakuunsa ja työllistymiseensä. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään viiden arkipäivän kuluessa työnhaun käynnistämisestä. Tämän jälkeen työnhakijaa tavataan kahden viikon välein kolmen kuukauden aikana. Jos työnhakijan edellytyksissä hakea työtä ja työllistyä on puutteita, nopeutuu hänen pääsynsä palveluihin. Työnhakijan mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnhakuunsa kasvavat. Työnhakijan on lähtökohtaisesti haettava neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. 

Lue lisää uudesta asiakaspalvelumallista

Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeiluissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Työllisyyskokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 31.12.2024. Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Lue lisää työllisyyden kuntakokeiluista

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne edistävät tehokkaammin työllistymistä. Palvelujen asiakaslähtöisyys paranee, kun ne tuotetaan kuntien lähipalveluina. 

Lue lisää TE-palvelut 2024 -uudistuksesta

Lisätietoja: Ahti Avikainen