Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Specialunderstöd för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare utlyses

Arbets- och näringsministeriet
18.5.2020 12.17
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet utlyser 4 miljoner euro för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Målet med understödet är att effektivisera integreringen och sysselsättningen av invandare genom att utveckla väglednings- och rådgivningstjänster samt branschövergripande samarbete kring dessa. Utlysningen pågår under tiden 18.5-18.6.2020.

Med hjälp av understödet strävar man efter att utveckla ett i huvudsak av landskapens centralorter bestående riksomfattande nätverk med väglednings- och rådgivningstjänster. Syftet med nätverket är att genom kommun- och organisationssamarbete och flerkanalsverksamhet också svara på behoven hos de övriga kommunerna i regionerna.

Understödet ska stödja regeringsprogrammets mål att effektivisera, stärka och påskynda den aktiva integrationen av invandrare i det finländska samhället och förbättra kvaliteten, den bindande verkan och effektiviteten i integrationstjänsterna.

Ansökningstiden löper ut den 18 juni 2020

Med understödet kan man stödja inledande av väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare eller utveckling och etablering av redan befintliga väglednings- och rådgivningstjänster. Understödet kan användas under tiden 1.9.2020–31.8.2021.

Understöd kan sökas av landskapens centralorter samt av de samkommuner som enligt avtal handhar uppgifter som handlar om främjande av integration i regionens kommuner. Centralorterna ska tillsammans med regionens kommuner och andra aktörer ansöka om finansieringen. I tätbebyggda områden eller av andra vägande skäl kan man också stödja flera tätortsområden i landskapet.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om fördelningen av understöden. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen den 18 maj 2020 till och med torsdagen den 18 juni 2020.

Finansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 18 juni 2020 före kl. 16.15. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut, dock senast i augusti 2020.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett ansökningsinformationsevenemang på webben onsdagen den 3 juni kl. 9.30-11.30. Vid informationsevenemanget besvaras frågor som gäller innehållet i utlysningen. Du kan ställa frågor per e-post t.o.m. den 28 maj 2020 på [email protected] och [email protected]. I e-postens rubrikfält ska du skriva ”Frågor om utlysningen gällande väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare VN/11375/2020”.

Ytterligare information:
Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7990

Tillbaka till toppen