Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kaivoslain muutokset sujuvoittaisivat kullanhuuhdonnan harjoittamista

Arbets- och näringsministeriet
7.4.2016 13.17
Tiedote
Hallitus antoi 7.4.2016 eduskunnalle esityksen laiksi kaivoslain muuttamisesta. Muutoksilla sujuvoitettaisiin kullanhuuhdontaa toiminnanharjoittajan näkökulmasta ja kevennettäisiin viranomaisten hallinnollista taakkaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas kullanhuuhdonta sekä kullanhuuhdontakohteen täysimääräinen hyödynnettävyys sekä lisätä edellytyksiä luonnonvarojen kestävämpään hyödyntämiseen. Tavoitteena on luoda kullanhuuhdonnalle tarvittavat ja asianmukaiset edellytykset toiminnan jatkumiselle pitkällä aikavälillä. Esitettyjen muutosten avulla lisättäisiin kullanhuuhdonnan ennakoitavuutta ja turvattaisiin kullanhuuhdontakulttuurin säilyminen.

Kullanhuuhdonta-alueen enimmäispinta-ala ehdotetaan laajennettavaksi viidestä hehtaarista seitsemään, kullanhuuhdonnan jatkoluvan voimassaoloaikaan esitetään pidennettäväksi kolmesta vuodesta kymmeneen ja kaivosviranomaiset saisivat mahdollisuuden myöntää toiminnanharjoittajalle oikeuden aloittaa kullanhuuhdontatoimenpiteet lupapäätöstä koskevasta muutoksenhausta huolimatta.

Kullanhuuhdonta-alueiden nykyistä suurempi enimmäispinta-ala vähentäisi tarvetta rinnakkaisille luville, silloin kun käytännössä on kyse yhdestä toiminnallisesta kokonaisuudesta. Seitsemän hehtaarin enimmäispinta-ala oli voimassa vuonna 2011 kumotussa vanhassa kaivoslaissa.

Kullanhuuhdonnan jatkoluvan voimassaoloajan pidennys kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen vähentäisi hallinnollista taakkaa, lisäisi toiminnan ennakoitavuutta mutta edellyttäisi viranomaiselta valvonnan resursointia, ja tulisi lupaharkinnassa huomioida sekä lupaehtoja että kaivoslain mukaista vakuutta määrättäessä.

Toimeenpano muutoksenhausta huolimatta mahdollistaisi kullanhuuhdonnan valmistelun tai pienimittakaavaisen aloittamisen luvasta tehdystä valituksesta huolimatta. Kaivosviranomaisen tulisi aina arvioida toimeenpanon tarve sekä sallitut toimenpiteet, ja nämä toimenpiteet eivät saisi tehdä muutoksenhakua merkityksettömäksi.

Viranomaisen hallinnollisen taakan vähetessä kaivosviranomaisen toiminnan resursseja siirtyisi kullanhuuhdonnan luvitustyöstä toiminnan ohjeistukseen ja valvontaan, jota tehdään yhteistyössä metsähallituksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Lisätiedot:
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 029 506 4216
Tillbaka till toppen