Kompetensmärken

Digitala kompetensmärken används i allt större utsträckning för att göra kunnande synligt. Med hjälp av kompetensmärken kan man till exempel identifiera små kompetenshelheter samt kun-nande som förvärvats annanstans än inom det officiella utbildningssystemet. Under de senaste åren har märken tagits i bruk särskilt inom yrkesutbildningen, högskoleutbildningen och det fria bild-ningsarbetet. De används också i viss utsträckning i arbetslivet och i tjänster som tillhandahålls av organisationer och privata tillhandahållare av utbildning.

Kompetensmärken har undersökts och utvecklats både internationellt och nationellt. Arbetsgrup-pen för identifiering av kunnande har behandlat framtagningen av kompetensmärken och lagt fram sitt förslag till definition för kompetensmärken:

 • Kompetensmärken är ett verktyg för att identifiera och beskriva kompetens som förvärvats på olika sätt och göra den användbar för individen.
 • Kompetensmärket anger entydigt för vilken kompetens märket har tilldelats (kompetensba-serad).
 • Märkets innehåll definieras och beskrivs i en kompetensbeskrivning som är öppet tillgäng-lig.
 • På basis av den sökandes egen ansökan ges ett intyg för avläggandet av ett kompetens-märke som gör det möjligt att förverkliga ägarskapet och överförbarheten i praktiken.

Gemensamma principer för kompetensmärken och deras kva-litet

I halvtidsrapporten har arbetsgruppen för identifiering av kunnande beskrivit principerna och kva-liteten på kompetensmärkena. Syftet är att öka kompetensmärkenas trovärdighet och tilliten till den kompetensnivå som kompetensmärkena påvisar. Gemensamma principer hjälper individen själv samt arbetsgivarna och andra som granskar kompetensmärken att tolka den kompetens och den kompetensnivå som uppnåtts med ett kompetensmärke.

Arbetsgruppen föreslår följande gemensamma principer för kompetensmärken:

 • Tillhandahållandet av kompetensmärken är öppet och möjligt för alla olika aktörer. För tillhandahållande av ett kompetensmärke krävs ingen auditering eller certifiering av aktören. Den som beviljar ett kompetensmärke ska dock vara en juridisk person.
 • Kompetensmärken kan tillhandahållas som självständiga helheter som en del av icke-formellt dvs. inofficiellt lärande, informellt lärande dvs. lärande i vardagen eller som en del av en officiell/formell utbildning.
 • Ett kompetensmärke ska ha en kompetensbeskrivning som visar för dem som granskar märket vilken kompetens märkets ägare har. Åtminstone följande ska framgå av kompetensbeskrivningen:
  • märkets namn
  • uppgifter om beviljaren och bedömaren av kompetensen
  • kompetensmål och bedömningsförfaranden för dessa
  • datum för avläggande och beviljande, vid behov giltighetstid
  • det sätt på vilket kompetensen kan påvisas.
 • Utöver dessa minimiuppgifter kan märket innehålla även annan information som är väsentlig med tanke på kompetensens existens och användbarhet.
 • Bedömarna ska ha skolats in i de komptensmål som anges i beskrivningen av kompetens-märket för att bedöma hur målen uppfylls.

Mer information:
Jenni Larjomaa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295047028, [email protected]