Uppgifter och målsättningar

Framgångsrik företagsverksamhet utgör grunden för Finlands konkurrenskraft. En av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för företagsverksamheten och näringslivet och därigenom stärka konkurrenskraften och sysselsättningen. 

Målet är att företagen ska förnyas, växa och internationaliseras genom utnyttjande av Finlands egna styrkor och affärsverksamhetsmöjligheterna i världsekonomin.

Tillväxt byggs genom att man försöker skapa synergier mellan arbetspolitik och näringspolitik, genom att rikta offentligt stöd till starkt tillväxtorienterade företag och deras arbetskraftsbehov.

I de arbets- och näringspolitiska lösningarna kombineras flexibilitet på arbetsmarknaden och trygghet för arbetstagarna på ett balanserat sätt. Utbildning och kunnande skapar förutsättningar både för att de enskilda individerna ska klara sig och för att ny tillväxt ska skapas. Man strävar efter att sörja för de arbetssökandes kompetens och förmåga att bli sysselsatta genom fungerande arbets- och näringstjänster.

Inom energipolitiken är väsentliga uppgifter för arbets- och näringsministeriet att utveckla energimarknaden och försörjningstryggheten, främja förnybar energi och energieffektivitet samt reglera kärnkraften. Till ministeriet hör också verkställigheten av utsläppshandeln och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Målet med regionutvecklingen är att minska utvecklingsskillnaderna mellan och inom regionerna samt främja befolkningens välfärd och kunnande.

Prioriteringar inom integrationspolitiken är bland annat stödjande av invandrarnas samhälleliga delaktighet och etablering som kommuninvånare, smidig och kontrollerad anvisning till kommunerna av invandrare som får internationellt skydd samt ett gott samarbete mellan staten och kommunerna.

Regeringsprogrammet