Hoppa till innehåll

Kommissionen fortsätter flexibiliteten i reglerna om statligt stöd fram till den 30 juni 2022 och utvidgar användningen av dem

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 16.13 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 15.17
Pressmeddelande
På bilden syns Europeiska kommissionens byggnad och EU-flaggor
Bild: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen beslutade den 18 november 2021 att förlänga de regler om statligt stöd som gjorts flexibla på grund av coronakrisen fram till den 30 juni 2022. I Finland underlättar förlängningen av giltighetstiden genomförandet av den femte ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag. Kommissionen fastställde dessutom att reglerna ska utvidgas till att omfatta stöd som främjar investeringar och solvens. De nya stödformerna gäller till den 31 december 2022 och den 31 december 2023.

Kommissionen har gjort reglerna om statligt stöd mer flexibla flera gånger under 2020–2021. Målet har varit att ge medlemsstaterna mångsidiga möjligheter att stödja företag och lindra de negativa ekonomiska effekterna av coronapandemin. Bakom den fortsatta flexibiliteten ligger enligt kommissionen viljan att säkerställa att återhämtningen inom EU fortsätter friktionsfritt i en situation där en del av EU-länderna har infört nya restriktioner. I synnerhet lider vissa branscher fortfarande av de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen.

Finland understöder förslaget att slopa de temporära reglerna om statligt stöd som införts under coronakrisen så snart den ekonomiska situationen och pandemin tillåter det.

Förlängd giltighetstid för regler och ytterligare flexibilitet 

Den nu gällande, mer flexibla regleringen gäller bland annat understöd, lån och garantier som tryggar företagens tillgång till finansiering. Dessutom tillåter reglerna kapitalisering av företag samt stöd för tillverkning av produkter som hänför sig till coronabekämpning samt för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Kommissionen förlänger giltighetstiden för dessa regler till den 30 juni 2022 och gör dem mer flexibla till vissa delar.

Den viktigaste flexibiliteten gäller stödets maximibelopp. Kommissionen höjer till exempel 

  • det så kallade stödtaket på 1 800 000 euro till 2,3 miljoner euro. Stödet kan riktas till vilken som helst av företagets kostnader i olika former.
  • taket för stöd för så kallade icke täckta fasta kostnader från 10 miljoner euro till 12 miljoner per företag. En förutsättning för beviljande av stöd är att stödet riktas till företag vars omsättning har sjunkit med 30 procent jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan beviljas för en viss del av företagets fasta kostnader.

Kommissionens riktlinjer om en förlängning av giltighetstiden för reglerna och om ytterligare flexibilitet inverkar i Finland till exempel på det s.k. ramstödsprogrammet på 1 800 000 euro. Programmet har i stor utsträckning använts av olika stödmyndigheter för att lindra de skadliga ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Förlängningen av giltighetstiden och höjningen av maximibeloppet underlättar nationellt särskilt genomförandet av den femte ansökningsomgången för kostnadsstöd. Utnyttjandet av flexibiliteten förutsätter en anmälan om statligt stöd till kommissionen och kommissionens godkännande.

Ytterligare utvidgningar av reglerna

Utöver att göra de nuvarande reglerna mer flexibla utvidgar kommissionen dem till två delområden. Syftet med utvidgningarna av reglerna är att främja återhämtningen inom EU genom att tillåta

  1. små investeringsstöd med hjälp av vilka man bland annat kan stödja företagsprojekt som hänför sig till den gröna och digitala omställningen. Investeringsstödet får kombineras med det investeringsstöd som beviljats enligt reglerna för statligt stöd under normala förhållanden.
  2. åtgärder för att stödja företagens solvens. Reglerna tillåter statsgarantier för finansiella intermediärer (till exempel kapitalplaceringsfonder) som på detta sätt uppmuntras att göra till exempel investeringar i eget kapital i små och medelstora företag och små midcap-företag som är skuldsatta till följd av coronapandemin.

I reglerna fastställs närmare skyddsåtgärder som begränsar snedvridningen av konkurrensen för båda typerna av stöd. Den nya stödformen av investeringsstöd gäller fram till den 31 december 2022 och solvensstödet till den 31 december 2023. Utnyttjandet av den nya flexibiliteten förutsätter en anmälan om statligt stöd till kommissionen och förhandsgodkännande från kommissionen. 

Kommissionen drog också upp riktlinjer för konkurrenspolitikens framtid

Europeiska kommissionen lade den 18 november 2021 också fram ett nytt meddelande om konkurrenspolitik. Meddelandet är kommissionens lägesrapport om hur EU:s konkurrensregler och regler om statligt stöd stöder EU:s kristålighet och målen för grön omställning och digitalisering. Härnäst informerar statsrådet riksdagen med en E-skrivelse som innehåller information om innehållet i kommissionens meddelande och statsrådets ståndpunkt i ärendet.

Ytterligare information: 

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026
Samuli Miettinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 364

Tillbaka till toppen