Hoppa till innehåll

Lagförslag: ursprungsgarantier ger kunden bättre möjligheter att säkerställa att den energi som köps är förnybar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.33
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade den 12 maj 2021 ett lagförslag om ursprungsgarantier för energi till riksdagen för behandling. Syftet med propositionen är att förbättra kundens möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som han eller hon förbrukar med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av ursprungsgarantin kan till exempel konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs till honom eller henne som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. 

Genom den föreslagna lagen utvidgas bestämmelserna om ursprungsgarantier i enlighet med direktivet om förnybar energi till att omfatta också gas och väte samt värme och kyla. Även el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla kommer att omfattas av bestämmelserna om ursprungsgarantier. 

I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om ursprungsgarantier för energi och samtidigt upphävs den gällande lagen om certifiering och angivande av elens ursprung. Lagen avses träda i kraft den 30 juni 2021.

För närvarande krävs ursprungsgaranti av elförsäljare som säljer eller marknadsför el som förnybar. Motsvarande certifieringsskyldighet ska i fortsättningen också gälla förnybar gas, väte, värme och kyla, el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla. Ursprungsgaranti krävs inte om energin inte säljs och marknadsförs som förnybar. 

Det föreskrivs också om vissa undantag från certifieringsskyldigheten, om det inte råder oklarhet om energikällans ursprung, till exempel om ett köpcenter själv använder el som produceras av solpaneler på dess tak.

Det har ansetts finnas behov av ursprungsgarantier för el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla, eftersom också dessa energiformer är intressanta ur kundernas synvinkel på grund av de låga utsläppen.

Regleringen gäller utöver energiförsäljare även producenter och användare av energi med vissa undantag. Till exempel ett företag som använder förnybar el i sin produktion kan i sin marknadsföring uppge att företaget har använt förnybar el vid tillverkningen av produkten, om den förnybara elen har certifierats genom ursprungsgarantier. 

Ursprungsgarantier ska beviljas av de registerförare för ursprungsgarantiregistret, för vilka det föreslås tre organisationer. För registret över ursprungsgarantier för el svarar stamnätsinnehavaren Fingrid Abp, som också för närvarande är registeransvarig för el. För ursprungsgarantiregistret för gas och väte svarar överföringsnätsinnehavaren för gas Gasgrid Finland Oy. Energimyndigheten är registerförare för ursprungsgarantiregistret över ursprungsgarantier för värme och kyla. Energimyndigheten ska också övervaka att lagen följs. 

Den föreslagna lagen genomför regleringen av ursprungsgarantier i det omarbetade direktivet om främjande av förnybar energi (RED II) samt bestämmelserna om redogörelse för elens ursprung i direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el. 

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 0706 
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 475 7725
 

Tillbaka till toppen