Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lakiesitys: alkuperätakuilla asiakkaalle paremmat mahdollisuudet varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
12.5.2021 13.33
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti 12.5.2021 eduskunnan käsittelyyn lakiesityksen energian alkuperätakuista. Tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan kuluttamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän avulla. Alkuperätakuun avulla esimerkiksi kuluttaja voi varmistua siitä, että hänelle uusiutuvana markkinoitu ja myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. 

Ehdotetulla lailla alkuperätakuusääntely laajennettaisiin uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti myös kaasuun ja vetyyn sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös ydinvoimalla tuotettu sähkö sekä hukkalämpö ja -kylmä tulisivat alkuperätakuusääntelyn piiriin. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki energian alkuperätakuista ja samalla kumotaan nykyinen laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021.

Nykyisin alkuperätakuu vaaditaan sähkön myyjiltä, jotka myyvät tai markkinoivat sähköä uusiutuvana. Vastaava varmennusvelvollisuus koskisi jatkossa myös uusiutuvaa kaasua, vetyä, lämpöä ja jäähdytystä, ydinvoimalla tuotettua sähköä sekä hukkalämpöä ja -kylmää. Alkuperätakuuta ei vaadittaisi, jos energiaa ei myytäisi ja markkinoitaisi uusiutuvana. 

Varmennusvelvollisuuteen säädettäisiin myös tiettyjä poikkeuksia, jos energian alkuperästä ei ole epäselvyyttä, esimerkiksi, jos kauppakeskus käyttää itse omalla katollaan olevien aurinkopaneelien tuottamaa sähköä.

Ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä hukkalämmön ja -kylmän alkuperätakuille on nähty tarve, koska myös nämä energiamuodot ovat asiakkaiden kannalta kiinnostavia alhaisten päästöjensä takia.

Sääntely koskisi energianmyyjien lisäksi myös energian tuottajia ja käyttäjiä tietyin poikkeuksin. Esimerkiksi uusiutuvaa sähköä tuotannossaan käyttävä yritys voisi markkinoinnissaan kertoa käyttäneensä tuotteen valmistuksessa uusiutuvaa sähköä, jos sähkön uusiutuvuus on varmennettu alkuperätakuilla. 

Alkuperätakuita myöntäisivät rekisterien ylläpitäjät, joiksi ehdotetaan kolmea organisaatiota. Sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaisi kantaverkonhaltija Fingrid Oyj, joka toimii myös nykyisin sähkön rekisterinpitäjänä. Kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä vastaisi kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy. Lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä toimisi Energiavirasto, joka myös valvoisi lain noudattamista. 

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskeva sääntely, sekä sähkömarkkinadirektiivin säännökset sähkön alkuperän ilmoittamisesta. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725
 

 
Sivun alkuun