Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utkast till proposition med förslag till ändring av gruvlagen ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet
21.10.2016 14.44
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet samlar in utlåtanden och kommentarer för att utveckla gruvlagen. Ministeriet har skickat ut ett utkast till förslag om ändring av gruvlagen på remiss. Förslaget har formen av en regeringsproposition.

Underlaget för beredningen är de kommentarer om hur väl gruvlagen fungerar som ministeriet fick i början av året. I beredningen har också använts sådana förslag från olika myndigheter som kommit in i samband med projekt för smidiggörande av statsförvaltningen. De grundläggande lösningarna i gruvlagen ska inte ändras.

Vi ber er sända utlåtandena och kommentarerna elektroniskt senast 18.11.2016 till ministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo(at)tem.fi. I rubrikfältet skrivs ”Utlåtande om gruvlagen”.

I utkastet föreslås att gruvmyndighetens behovsprövning ska ökas när det gäller vissa tillståndsförfaranden och att vissa myndighetsförfaranden som upplevs vara tunga ska lättas. Ändringsförslagen baserar sig på praktiska erfarenheter och rättsavgöranden.  

Förslaget om behovsprövning av gruvsäkerhetstillstånd är motiverat, när det med gruvtillståndet ansöks om en liten utvidgning av området för en verksam gruva och kravet på gruvsäkerhetstillstånd är uppenbart onödigt med tanke på användningsändamålet för området. Det är befogat att lätta förfarandet för avstående från malmletningstillstånd, när det beaktas att det då är fråga om upphörande av ett servitut som hänför sig till markområdet. Lättandet av förfarandet för avstående från tillstånd påverkar inte verksamhetsutövarens ersättningsskyldighet för eventuella skador som undersökningsåtgärder orsakar.  

De föreslagna lagändringarna påverkar inte myndighetens prövning av tillstånd. Ändringarna påverkar inte miljökonsekvenserna av malmletning och gruvdrift eller sakägarnas ställning. Ändringen av tidpunkten för de miljörelaterade utredningarna skapar klarhet i konstellationen av företrädesrättigheter för verksamhetsutövarna och förbättrar innehållet i de krävda utredningarna, men ändrar inte kraven på utredningar.

De föreslagna ändringarna gör myndighetsförfaranden smidigare och minskar den administrativa bördan för både dem som ger utlåtanden och de myndigheter som ansvarar för tillståndsprocesserna. Även verksamhetsutövarnas administrativa börda minskar.

Den nuvarande gruvlagen trädde i kraft 1.7.2011. Syftet med reformen var att trygga förutsättningarna för gruvdrift och malmletning samt guldvaskning på ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Tillståndsprövningen enligt gruvlagen baserar sig på en helhetsbetonad granskning. I beslutsfattandet ska på ett jämbördigt sätt beaktas malmletningens och gruvdriftens behov såväl som miljön, människan och ekonomin. Gruvmyndigheten har tillsynsrättigheter och tillräckliga administrativa tvångsmedel som gör det möjligt att ingripa mot överträdelser och försummelser.

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag till ändringar i gruvlagen (621/2011) finns på webben på adressen: http://tem.fi/lausuntopyynnot
Den nuvarande uppdaterade gruvlagen finns på webben på adressen: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110621

Ytterligare upplysningar:
 Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, ANM, tfn 029 506 4216

Tillbaka till toppen