Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Halvtidsrapport från arbetsgruppen som utrett hållbarhet hos biomassor

Arbets- och näringsministeriet
27.11.2019 10.27
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som utrett hållbarhetskriterierna för förnybar energi anser att RED II-direktivets krav avseende hållbarhetskriterier för skogsbiomassa kan uppfyllas genom den nationella lagstiftningen och uppföljnings- och verkställighetssystem. Arbetsgruppens halvtidsrapport offentliggjordes den 27 november 2019.

Den 9 april 2019 tillsatte arbets- och näringsministeriet arbetsgruppen för att utreda vilka ändringar direktivet om förnybar energi (RED II), som publicerades 2018, förutsätter i den nationella lagstiftningen om hållbarhetskriterier. Direktivet förutsätter bland annat att hållbarhetskriterierna också utvidgas till s.k. biomassabränslen, dvs. utöver flytande bränslen också till fasta och gasformiga bränslen i el- och värmeproduktionen.

Arbetsgruppens arbete har delats in i två faser. Under den första fasen och i denna halvtidsrapport koncentrerar man sig på att bedöma vilken ny reglering eller vilka ändringar av den nuvarande lagstiftningen som behövs för genomförandet av direktivet om främjande av förnybar energi och särskilt hållbarhetskriterierna.

Enligt arbetsgruppens syn skulle det för att visa hållbarheten hos finländska partier med skogsbiomassa räcka med att det i aktörens hållbarhetssystem samlas in information om att partiet i fråga kommer från Finland och inte krävas någon mer detaljerad granskning på upphandlingsområdesnivå för dessa skogsbiomassafraktioner.

I sin halvtidsrapport tar arbetsgruppen också ställning till att det även i fortsättningen kommer att finnas skäl att föreskriva om hållbarhetskriterierna i den nationella lagstiftningen, och att det vid genomförandet är viktigt att sträva efter att aktörerna inte ska utsättas för och belastas med någon oskälig administrativ börda. Arbetsgruppen föreslår dessutom att det inte ska fastställas några ytterligare nationella kriterier för biomassa.

Under den andra fasen bedömer arbetsgruppen behovet av en eventuell förordning samt annat nationellt genomförande, med beaktande av bl.a. kommissionens kommande genomförandeakter, för att fastställa vägledning vad gäller det underlag som visar att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa efterlevs. Avsikten är att arbetsgruppen ska bli klar sitt arbete den 31 oktober 2020.

Vid sina möten har arbetsgruppen hört ett antal sakkunniga och den ordnade ett separat diskussionsmöte som riktade sig till dem som är föremål för den kommande regleringen. Arbetsgruppen kartlade också nuläget och i andra centrala EU-länder och deras planer i anslutning till verkställandet av lagstiftningen om hållbarhetskriterier.

Arbetsgruppens förslag kan läsas i sin helhet i arbetsgruppens halvtidsrapport. Den utnyttjas vid beredningen av regeringspropositionen. Målet är att bereda en regeringsproposition så att den kan sändas på remiss senast i början av 2020.

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815 (ordförande för arbetsgruppen)
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092  

Tillbaka till toppen