Hyppää sisältöön

Biomassojen kestävyyttä selvittäneeltä työryhmältä väliraportti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2019 10.27
Tiedote

Uusiutuvan energian kestävyyskriteerejä selvittänyt työryhmä katsoo, että RED II -direktiivin metsäbiomassaa koskevien kestävyyskriteerien vaatimukset voidaan täyttää kansallisen lainsäädännön ja seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelmien kautta. Työryhmän väliraportti julkistettiin 27.11.2019.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 9.4.2019 työryhmän selvittämään vuonna 2018 julkaistun uusiutuvan energian direktiivin (ns. RED II) edellyttämiä muutoksia kansalliseen kestävyyskriteerilainsäädäntöön. Direktiivi edellyttää mm. kestävyyskriteerien ulottamista myös ns. biomassapolttoaineisiin eli nestemäisten polttoaineiden lisäksi myös sähkön- ja lämmöntuotannon kiinteisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

Työryhmän työ on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa ja tässä väliraportissa keskitytään arvioimaan sitä, mitä uutta sääntelyä tai muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tarvitaan uusiutuvan energian direktiivin, ja erityisesti siinä asetettujen kestävyyskriteereiden, toimeenpanemiseksi.

Työryhmän näkemyksen mukaan suomalaisten metsäbiomassaerien kestävyyden osoittamiseksi riittäisi toimijan kestävyysjärjestelmään kerättävä tieto siitä, että kyseinen erä on lähtöisin Suomesta, eikä näiltä metsäbiomassajakeilta edellytettäisi yksityiskohtaisempaa hankinta-alueen tason tarkastelua.

Työryhmä ottaa väliraportissaan kantaa myös siihen, että kestävyyskriteereistä on jatkossakin syytä säännellä kansallisessa lainsäädännössä, ja että toimeenpanossa on tärkeä pyrkiä siihen, ettei toimijoille koidu ja kohdistu kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Lisäksi työryhmä ehdottaa, ettei biomassalle säädetä kansallisia lisäkriteerejä.

Toisessa vaiheessa työryhmä arvioi mahdollisen asetuksen tarvetta sekä muuta kansallista toimeenpanoa, ottaen huomioon mm. tulevat komission täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan toimintaohjeet näytön antamisesta sen osoittamiseksi, että metsäbiomassan kestävyyskriteereitä noudatetaan. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi 31.10.2020.

Työryhmä on kuullut kokouksissaan yksittäisiä asiantuntijoita ja järjesti erillisen, tulevan sääntelyn kohteille suunnatun kuulemistilaisuuden. Lisäksi työryhmä kartoitti keskeisten muiden EU-maiden nykytilaa ja suunnitelmia kestävyyskriteerilainsäädännön toimeenpanoon liittyen.

Työryhmän ehdotukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan työryhmän väliraportista. Sitä hyödynnetään hallituksen esityksen valmistelussa. Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys niin, että se lähetettäisiin lausuntokierrokselle viimeistään vuoden 2020 alussa.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815 (työryhmän puheenjohtaja)
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 029 504 7059
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092  

 
Sivun alkuun