Hoppa till innehåll

ANM: Om att anmäla statligt stöd till Europeiska kommissionen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2019 14.52 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 13.15
Pressmeddelande

I den offentliga diskussionen om social- och hälsovårdsreformen har det rått oklarhet om olika sätt att anmäla statligt stöd. Arbets- och näringsministeriet konstaterar för sin del att lämnande av en rättssäkerhetsanmälan inte utgör något hinder för att genomföra det arrangemang som är föremål för anmälan.

Arbets- och näringsministeriet har i Finland en rådgivande och samordnande roll i ärenden som gäller EU:s regler om statligt stöd. Ministeriet fungerar bland annat som kontaktlänk mellan Finland och Europeiska kommissionen i förfaranden som gäller statligt stöd. Via ministeriet lämnas till Europeiska kommissionen t.ex. alla anmälningar om statligt stöd som gäller Finland.

En grundläggande princip i EU:s övervakning av statligt stöd är att medlemsstaterna ska lämna en anmälan om statligt stöd (en s.k. notifiering) till kommissionen i situationer där en planerad stödordning klart uppfyller de kriterier för statligt stöd som anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 108.3 i EUF-fördraget). I sådana situationer får en medlemsstat inte genomföra stödordningen förrän kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande (genomförandeförbud eller s.k. stand still-skyldighet)

Som en del av den rättsliga bedömningen med avseende på statligt stöd har en medlemsstat också i oklara situationer rätt att lämna en s.k. rättssäkerhetsanmälan till Europeiska kommissionen för att klarlägga om ett arrangemang uppfyller kriterierna för statligt stöd enligt EU:s fördrag. Exempelvis i fråga om social- och hälsovårdsreformen har man beslutat att föra ärendet till kommissionen för behandling genom att lämna en rättssäkerhetsanmälan.

Vid en rättssäkerhetsanmälan gäller i princip samma förfaranderegler som vid en vanlig anmälan om statligt stöd. Båda är sätt genom vilka man kan föra ett ärende till kommissionen för utredning. Skillnaden ligger endast i orsakerna till att förfarandet inleds. Vid ett vanligt förfarande för anmälan om statligt stöd ansöker man uttryckligen om kommissionens godkännande för stöd som redan anses uppfylla kriterierna för statligt stöd enligt EU-rätten. En rättssäkerhetsanmälan lämnas däremot för att undanröja rättslig osäkerhet. Båda förfarandena kan ta lång tid och förutsätter en successiv dialog med kommissionen.          

Det förfarande som gäller rättssäkerhetsanmälan avviker dock från det vanliga anmälningsförfarandet genom att rättssäkerhetsanmälan inte innebär ett hinder för att genomföra den planerade åtgärden. I praktiken kan en medlemsstat genomföra det system som är föremål för rättssäkerhetsanmälan utan att behöva vänta på kommissionens godkännande.

Ytterligare information om landskaps- och vårdreformen som helhet:

Päivi Nerg, projektdirektör, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 149, [email protected]

Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]

Ytterligare information om förfaringssätten för att anmäla statligt stöd:

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 026, [email protected]

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen