Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapporten: EU-målet för förnybar energi år 2020 snart uppnått

Arbets- och näringsministeriet
24.10.2016 13.30
Pressmeddelande

Det mål som EU år 2008 satt upp för Finland, dvs. att andelen förnybara energikällor ska vara 38 procent av den slutliga förbrukningen av energi år 2020, nåddes första gången officiellt redan 2014. I regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering höjdes det ovan nämnda målet nationellt redan till 50 procent av den slutliga förbrukningen av energi på 2020-talet. I fråga om självförsörjningsgraden inom energi är målet nu 55 procent.

− År 2015 var andelen fossila bränslen av den totala förbrukningen av energi 37 % och andelen förnybar energi å sin sida 35 %. I slutet av 2016 kommer förhållandet troligtvis att vara det motsatta och andelen förnybara energikällor passerar andelen fossila energikällor inom energiförbrukningen, konstaterar branschchef Markku Alm i den branschrapport om förnybar energi som offentliggjordes i Tammerfors den 24 oktober 2016.

Andelen förnybar energi har stigit trots att förbrukningen av flis har visat en sjunkande tendens under de tre senaste åren. Trots detta baserar sig 73 procent av den förnybara energiproduktionen på träråvaran. År 2015 användes åtta miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion. Under toppåret 2013 användes 8,67 miljoner kubikmeter flis. Målet för användningen av flis fram till 2020 är 13,5 miljoner kubikmeter. Den minskade användningen av flis har försämrat företagarnas ekonomi och arbetsmöjligheterna inom branschen. Samtidigt har de ekonomiska utsikterna och framtidsutsikterna för avverkningsföretagare blivit betydligt dystrare.

Sådana investeringar som ökar användningen av trädenergi innebär ljusare utsikter och hopp inför de kommande åren för företagarna inom branschen. Bioproduktsfabriken i Äänekoski och flerbränsleanläggningen i Nådendal, vilka inleder sin verksamhet 2017, påbörjar sin virkesanskaffning redan under det innevarande året. Kedjan av investeringar fortsätter med investeringen i byggandet av Lahden energias anläggning Kymijärvi III. Flera andra bioraffinaderier är också under planering.

Vid de stora investeringarna bör bränslena och råvarorna vara inhemska. På detta sätt blir de positiva effekterna på den regionala ekonomin så stora som möjligt, fastän bränslets ursprung inte har någon betydelse vid beräkningen av hur EU-målen uppnås. Andelarna av importerade råvaror ökar kumulationen av förnybar energi matematiskt sett på exakt samma sätt.

År 2015 uppgick värdet av olika energiprodukter som importerades till Finland till 7,8 miljarder euro. De flesta importerade energiprodukterna härstammade från Ryssland i form av råolja, naturgas och el. Rysslands andel av importens värde var cirka 60 procent. Å andra sidan exporterade Finland energiprodukter till ett värde av 3,7 miljarder euro. Exporten av oljeprodukter minskade mest. De flesta energiprodukterna exporterade Finland till EU-länderna vilkas andel av exportens värde var 85 procent.

Andelarna av sådana former av förnybar energi som är stadda i utveckling är redan tydligt urskiljbara i hela energimixen. Värmepumpar, återvinningsbränslen samt biodrivmedel och vindkraften ökar sin andel.

Under de närmaste åren kommer betydelsen av dessa andra produktionsformer att ytterligare öka. Ute i världen sker en snabb utveckling särskilt inom vindkraft och solenergi. Den bakomliggande orsaken är ett ombrytningsskede inom energisektorn där man övergår från användningen av fossil energi till användning av förnybar energi. De viktigaste drivande krafterna bakom förändringen är låga rörliga kostnader, utsläppsfrihet, möjligheten att lagra energi samt en allmän sänkning av nivån på marknadspriset, vilket den teknologiska utvecklingen möjliggör. 

I Tammerfors offentliggjordes också en SMF-branschbarometer för sektorn förnybar energi. Båda rapporterna finns tillgängliga på webbadressen www.toimialaraportit.fi från och med 24.10.2016.

Ytterligare upplysningar:
Markku Alm, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 086 4945
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen