Proposition med lagförslag om ändring av stödsystemet för vindkraft ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet 18.6.2015 9.00
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet skickade den 18 juni 2015 ett utkast till en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor ut på remiss.  

I propositionen föreslås inte några ändringar i den totala kapaciteten på 2 500 megavoltampere (MWA) hos de vindkraftverk som godkänns för tariffsystemet och inte heller i det produktionsstöd som betalas för el som produceras vid de vindkraftverk som godkänts för systemet.

Propositionen syftar till en kontrollerad stängning av tariffsystemet med inmatningspris för vindkraft nu när den totala kapaciteten på 2 500 MVA, som hade fastställts för vindkraftverken inom systemet, i praktiken är uppnådd.

Enligt propositionen förutsätter godkännande av ett vindkraftverk för tariffsystemet med inmatningspris i fortsättningen att det finns ett giltigt kvotbeslut. Några kvotbeslut ska inte längre fattas efter det att den sammanlagda nominella effekten hos de projekt som godkänts för tariffsystemet och som fått kvotbeslut för första gången överstiger gränsen på 2 500 MVA.

Kvotbeslutet för ett projekt gäller högst till och med november 2017, med undantag för det demonstrationsprojekt för havsbaserad vindkraft som beviljats statligt stöd. I det senare fallet gäller kvotbeslutet till och med november 2018. Någon kapacitet frigörs inte längre från den totala kvoten även om något av projekten inte skulle genomföras inom den utsatta fristen.

I och med propositionen kan den kostnadsökning som orsakas staten på grund av den ökade vindkraftskapaciteten stoppas år 2018 då staten lösgör sig från tariffsystemet enligt produktionsstödslagen i fråga om el som produceras med vindkraft. Från och med år 2023 börjar vindkraftskapacitet att falla bort ur tariffsystemet, och behovet av stöd minskar i motsvarande mån. Efter år 2030 ska något produktionsstöd inte längre betalas, eftersom ett projekt kan få produktionsstöd i högst 12 år.

Besparingar uppstår eftersom alla vindkraftverksprojekt som fått kvotbeslut inte kommer att genomföras inom den utsatta tiden. Besparingar uppstår också därför att vindkraftverkens nominella effekter (MVA-effekt) avviker mer än förväntat från kraftverkens elproduktionseffekter (MW-effekt), vilket innebär att den faktiska elproduktionen vid vindkraftverk stannar klart under den ursprungligen beräknade årsproduktionen på 6 terawattimmar. Det produktionsstöd som betalas ut baserar sig på den faktiska elproduktionen.

Ändringen av stödsystemet för vindkraftsproduktion äventyrar inte uppnåendet av det mål för andelen förnybar energi, dvs. 38 procent, som EU uppställt för Finland.

Målet är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen senast i början av riksdagens höstsession. Lagändringen avses träda i kraft ännu under hösten 2015.

Beredningen av en ny stödordning som är förenlig med regeringsprogrammet inleds hösten 2015. Stödordningen, som uppmuntrar till ökning av andelen förnybar energi, baseras på teknikneutralitet och, i fråga om ekonomi, på förmånlighetsordning.

Remisstiden går ut den 30 juli 2015. Begäran om utlåtande finns på webbadressen: www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot.

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Anja Liukko, ANM, tfn 029 506 2078