Kirjaamo ja arkistopalvelut


Sähköposti: kirjaamo.tem(at)gov.fi
Puhelin: 029 50 60660 ja 050 4211 660

Faksi: (09) 1606 2160

Postiosoite: Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Asiakirjojen toimitusosoite: Asiakirjat voidaan jättää työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8-16.15)

Saadaksesi asian vireille työ- ja elinkeinoministeriössä toimita kirje, hakemus tai muu asiakirja ministeriön kirjaamoon. Sähköpostin kautta saa kuitenkin vireille toistaiseksi vain asiat, jotka eivät edellytä virallista allekirjoitusta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää asiakirjarekisteriä käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista. Kirjattavat saapuneet, valmisteltavat tai lähteneet asiakirjat kirjataan ministeriön asianhallintajärjestelmään. Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi ao. asioita hoitavalle virkamiehelle.

Ministeriön julkisiin asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta julkisuusperiaatteen toteuttamista varten. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lain perusteella erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Tämä julkisuusperiaate on perusoikeus, ja sen toteuttamista varten ministeriö ylläpitää tätä asiakirjajulkisuuskuvausta tietovarannoista ja asiarekistereistä. Tässä asiakirjajulkisuuskuvauksessa kuvataan tehtäviemme hoidossa tarvittavat tietoaineistot sekä asiarekisterit, joissa ylläpidämme käsittelyssämme olevia tai jo käsiteltyjä asioita.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnöt

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti voit pyytää ja saada nähtäväksi ministeriön palveluihin tallennetut henkilötietosi. Täytä oheinen lomake ja lähetä sen ministeriön kirjaamoon, kirjaamo.tem(at)gov.fi. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta.
 
Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi
Lue lisää tietosuojasta

Mikäli tietopyyntösi koskee työ- ja elinkeinotoimiston palveluja, lisäohjeita löytyy te-palvelut.fi:stä.

Tutkimuslupahakemus tutkijoille ja tutkimuslaitoksille

Hakemus työ- ja elinkeinoministeriön henkilörekisteritietojen käyttöön tilastointia, tieteellistä tutkimusta tai viranomaisten suunnittelutyötä varten.

Tutkimuslupahakemus

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaissa annetun lain muutoksen myötä tutkimuslupahakemukset koskien URA-asiakasrekisterin tietoja käsitellään 1.7.2020 lähtien KEHA-keskuksessa (lain 13 luvun 7 §). KEHA-keskuksen tutkimuslupahakemukseen pääset tästä:
https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/2303002/fill

Tutkimusluvat työnvälitystilaston aineistoihin

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston sisältämiä aineistoja koskevat käyttöoikeudet tieteelliseen tutkimustarkoitukseen tai yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastollisten selvitysten tekemiseen myöntää Tilastokeskus (Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 b §). 

Työnvälitystilastoa koskevaa käyttöoikeutta haettaessa tulee tehdä käyttölupahakemus Tilastokeskuksen sähköisessä lupapalvelussa.

Lupapalvelun käyttöohje

Lisätietoja asiassa saa tutkijapalveluiden palvelupostista osoitteesta tutkijapalvelut(at)stat.fi.

Arkistopalvelut

TEM-arkistosta löytyvät asiakirjat ministeriön perustamisesta vuodesta 2008 lähtien. Työ- ja elinkeinoministeriötä edeltäneiden ministeriöiden (KTM ja TM) asiakirjat löytyvät arkistosta pääsääntöisesti viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Vanhempaa aineistoa voi tiedustella Kansallisarkistosta. Katso tarkemmat tiedot aineistosta Kansallisarkiston Hallituskadun toimipisteen verkkosivuilta - linkki sivun oikealla palstalla.

Kansalaisilla on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Asiakirjan saamista koskeva pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja pyyntö koskee. Tietopyynnöt tulee lähettää ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at) tem.fi.

Asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana. Asiakirjoja ei lainata.

Ministeriön työryhmistä, neuvottelukunnista, komiteoista, lautakunnista, neuvottelukunnista, selvitysmiehistä ja lainsäädäntöhankkeista löytyy tietoa hankkeet ja säädösvalmistelu -sivun
haun kautta.