Blogg

Bloggar (Blogg)

Det finns en stor potential i kommunala sysselsättningsförsök – därför lönar det sig att göra beredningen omsorgsfullt

Jarkko Tonttila Publiceringsdatum 25.2.2020 13.24 Blogg

Jarkko Tonttila, industrirådRegeringen bereder kommunala sysselsättningsförsök där avsikten är att överföra vissa av arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. Det är fråga om en av regeringens centrala sysselsättningsåtgärder som man anser ha betydande potential för att förbättra servicen för arbetssökande. I försöket skulle ansvaret för 189 000 arbetssökande överföras från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna. På grund av stora kundvolymer lönar det sig att bereda försöket omsorgsfullt så att allt är klart  inom kundservicen när kommunerna tar över ansvaret.

Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden. Tanken är att genom att förena arbets- och näringsbyråernas kompetens med utbildnings-, social- och hälsovårdstjänster kan arbetssökande snabbare än nu hänvisas till tjänster som är de rätta för just deras del. På det sättet skulle de också sannolikt sysselsättas snabbare.

Regeringens proposition om en försökslag lämnas i mars. Den utgör också startskottet för förhandlingar med personalen vid arbets- och näringsbyråerna.

Tjänstemännen vid arbets- och näringsministeriet bereder försökslagstiftningen och andra åtgärder som försöket kräver med god sakkunskap och ett stort engagemang.

Under min tid i arbetslivet har jag deltagit i många motsvarande projekt. Tidtabellen är alltid snäv och när man startar kan man aldrig veta vilka frågor man ställs inför. Så är fallet även nu. Likväl har man inte tvingats göra avkall på en målinriktad tidtabell.

Regeringens proposition om en försökslag lämnas i mars. Den utgör också startskottet för förhandlingar med personalen vid arbets- och näringsbyråerna då knappt 900 arbetstagare övergår till att vara underställda den kommunala arbetsledningen under den tid som försöken pågår. En yrkeskunnig personal är förstås en central förutsättning när det gäller att lyckas i både de kommunala sysselsättningsförsöken och vid arbets- och näringsbyråerna.

Det räcker inte enbart med att överföra befogenheter och personal. Genom försöken testas nya verksamhetsmodeller för att främja sysselsättningen. Den uppföljnings- och utvärderingsplan och de styrmodeller som färdigställs under våren syftar till att alla aktörer ska ha rätt slags incitament för en hållbar ökning av sysselsättningen. Beredningen sker i samarbete mellan staten, kommunerna och intressentgrupperna både riksomfattande och inom försöksområdena.

Hänvisningen av kunder till de nya tjänsterna lägger sista handen vid inledandet av försöken. Det görs i det skedet när försöksområdena är redo att ta emot kunderna. Både statens regionförvaltning och kommunerna har lämnat feedback på att inledandet av kundhänvisningen i september är motiverad eftersom det återstår mycket förberedande åtgärder. Tidigare erfarenheter har visat att sommaren är en dålig tid för att genomföra betydande förändringar av kundservicen. Med tanke på informationen till kunder och dataöverföringen är det mer ändamålsenligt att inleda efter sommarsäsongen.

Genom en omsorgsfull beredning av de kommunala sysselsättningsförsöken säkerställs en smidig övergång av kunderna till de nya verksamhetsmodellerna.

Jarkko Tonttila, industriråd

Kommentera

Ange din kommentar här.