Statistik och analyser

Statistiska data och analysdata används vid ministeriet vid beredningen, uppföljningen och styrningen av politiken. Statistik som är av god kvalitet och så färsk som möjligt är väsentlig vid övervakningen och uppföljningen av rådande läge och förändringar i fråga om olika fenomen.

Arbets- och näringsministeriets viktigaste egen statistik är den arbetsförmedlingsstatistik som fås fram i samband med arbetskraftsservicen. Den är en del av Finlands officiella statistik, och en översikt publiceras månatligen tillsammans med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Förutom i den månatliga sysselsättningsöversikten publicerar arbets- och näringsministeriet arbetsförmedlingsstatistikens uppgifter även i Statistikcentralens tjänsten StatFin.

De statistiska uppgifterna används även vid upprättandet av analyser. Vid arbets- och näringsministeriet upprättas analyser för de behov av information som ministeriets ledning, avdelningar och olika politikprojekt har. Ett exempel på en sådan analys är arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt, som publiceras två gånger per år.

Analysarbetet består vid sidan av snabbt upprättade promemorior för ledningen också av arbeten där mycket krävande material och metoder kan utnyttjas. I analyserna används bl.a. vårt omfattande registermaterial och bl.a. material från Statistikcentralen.

En del av analyserna publiceras i publikationsserien TEM-analyyseja. Analysarbetet kompletterar den forskning som beställs från utomstående forskare och som genomförs även tillsammans med andra ministerier.

Se även:
ANM Branschtjänst
Publikationer

Ytterligare upplysningar: Heikki Räisänen, heikki.raisanen(at)gov.fi
Arbetsförmedlingsstatistik: Petri Syvänen, petri.syvanen(at)gov.fi