Programmet för mångfald i arbetslivet

Työelämän monimuotoisuusohjelman tunnuskuva ja hashtag monimuotoisuus

Mångfalden och icke-diskrimineringen i det finländska samhället och arbetslivet påverkar sysselsättningen av invandrare och Finlands attraktivitet som målland för kompetent arbetskraft, internationella studerande och investeringar.

Mångfald är till fördel för företagen. Ett företag vars arbetstagare företräder olika etniska grupper och kön är också ekonomiskt sett mer lönsamt. På den finländska arbetsmarknaden förekommer dock betydande diskriminering vid rekrytering som i synnerhet riktar sig mot personer vars namn tyder på bakgrund i länder utanför Europa.

För att kunna ingripa i dessa utmaningar och öka kunskapen om mångfalden och mottagligheten i arbetslivet arbets- och näringsministeriet inledde i mars 2021 ett åtgärdsprogram som främjar mångfald och delaktighet i arbetslivet ur invandrarnas synvinkel. Programmet pågick till mars 2023.

Målet med programmet var att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären.

Programmet baserade sig på statsminister Marins regeringsprogram och stödde målsättningen i åtgärdsprogrammet Talent Boost att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och investeringar.

Åtgärderna i programmet

Programmets åtgärder siktar till att minska den strukturella diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden genom att förbättra arbetsgemenskapernas medvetenhet om fördelarna med mångfald samt genom att öka rekryterings- och ledarskapskunnande samt annat kunnande om mångfald och delaktighet i arbetslivet. Med hjälp av programmet ökas också mångfaldskompetensen inom arbetsgivar- och arbetssökandetjänsterna samt främjas mångfald och delaktighet inom den offentliga sektorn. Åtgärder mot diskriminering vid rekrytering och åtgärder som främjar anonym rekrytering tas in i programmets olika åtgärder. Målgruppen för mångfaldsprogrammet är arbetsgivare och arbetsplatser.

Programmet för mångfald i arbetslivet

Raport om programmet för mångfald i arbetslivet

Ytterligare information: Anna Bruun