Blogg

Bloggar (Blogg)

Mot en gemensam strategi för företagstjänster

Marjukka Aarnio Publiceringsdatum 3.12.2019 10.45 Blogg

Företagen ansvarar för sin egen framgång, men hur pass väl kan man genom offentliga åtgärder stödja deras framgång och tillväxt?  

Företagen har tillgång till över 5 000 årsverken i form av offentliga resurser för företagstjänster. Våren 2019 inledde vi en granskning av ekosystemet för företagstjänster där vi utnyttjade tidigare enkäter och utredningar om företagstjänster. I sammanfattningen lyftes fram smärtpunkter i och utvecklingsidéer för det nuvarande ekosystemet för tjänster. 

Ett centralt fynd var hur splittrade företagstjänsterna är. Ur kundens synvinkel är helheten splittrad, det finns överlappningar och å andra sidan skuggområden. 

För nystartade företag erbjuds mycket rådgivning för att starta företagsverksamhet medan företag med tillväxtpotential inom sektorn för små och medelstora företag har svårigheter att utnyttja företagstjänster tillräckligt bra. Stabila företag identifierar inte nödvändigtvis sina utvecklings- och tillväxtmöjligheter, och de offentliga företagstjänsterna kan inte nå och stödja dessa företag på bästa möjliga sätt. Det skulle dock vara nödvändigt eftersom utmaningen för vår ekonomi är det ringa antalet medelstora företag och deras ovilja att växa.

Förändringarna i affärsmiljön, förändrade företagsbehov och omvälvningarna i arbetslivet skapar ett kontinuerligt behov att utveckla företagstjänsterna. Alla företag måste kunna förnya sin verksamhet. Det är på sin plats att ställa frågan om de nuvarande tjänsterna och tjänstehelheterna tillräckligt väl motsvarar företagens behov. Har vi gjort rätt val som hjälper företag till hållbar tillväxt, förnyelse och internationalisering?

För att man ska lyckas utveckla företagstjänsterna på ett kundorienterat sätt är det befogat att föra en aktiv diskussion om de offentliga insatsernas effekt och inriktning. Dessutom är det bra att utvärdera vilka tjänster det är klokt att producera som offentliga tjänster och vilka den privata sektorn kan sköta. Hittar företag som är inriktade på förnyelse på ett smidigt sätt de servicekanaler som lämpar sig bäst för dem själva, och därigenom tillgång till de tjänster som erbjuds? 

Utgående från granskningen har vi bedömt genom vilka åtgärder man skulle kunna utveckla ekosystemet för tjänster. Arbetet kunde bland annat utnyttjas i beredningen av den kommande företagarstrategin. 

Det primära vore att bygga upp tätare samarbetsformer och partnerskap än för närvarande mellan arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, kommunerna och städerna. Genom att öka avtalsbaserat samarbete kan man skapa bättre förutsättningar för företagsverksamhet och företagens tillväxt regionalt. För att bygga upp en allt mer kundorienterad och effektivare helhet av företagstjänster skulle man kunna skapa till exempel en gemensam digital tjänsteplattform som samlar företagstjänsterna. Samtidigt stärker man kunskapsunderlaget om kundförväntningar, företagens behov och de normala förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten. 

Låt oss förenkla och förtydliga tjänsterna med gemensamma verktyg! 

Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet

Läs mer om ämnet

Rapport: Ekosystem för företagstjänster 2020+: Mot en gemensam strategi för företagstjänster
PowerPoint-presentation: Riktlinjer för utveckling
(på finska)

Kommentera

Ange din kommentar här.