Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Den fortsatta granskningen av Business Finlands coronastöd har färdigställts

Arbets- och näringsministeriet
16.3.2021 10.18 | Publicerad på svenska 16.3.2021 kl. 15.45
Pressmeddelande

Business Finlands modell för den interna granskningen av coronastöd är omfattande och väl organiserad. Business Finland har lyckats bra med att göra stödtagarnas anvisningar och rådgivning tydliga och tillräckliga samt med kommunikationen. Den interna anvisningen och kommunikationen har också utvecklats kontinuerligt. Behandlingsprocessen för slutrapporterna har vid tidpunkten för granskningen haft tillräckliga resurser, och behandlingen har inte hopat sig.

Uppgifterna framgår av Business Finlands fortsatta granskning av coronastöden som gäller utbetalning, användning och övervakning av finansieringen. Granskningen har utförts av BDO Audiator Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet. Granskningen omfattade förhandsutredningsfinansiering för störningar i affärsverksamheten samt utvecklingsfinansiering för störningar i affärsverksamheten.

Den granskning som nu färdigställts är en fortsättning på den granskning som blev klar i maj 2020 och som gällde ansöknings- och finansieringsbeslutsfasen för de coronastöd som Business Finland beviljat. 

Det rekommenderas att fortsatta åtgärder vidtas vid kontroller på plats

Granskningen utfördes med hjälp av Business Finlands system med hjälp av analytiska metoder och
stickprov. Vid stickprovsgranskningen har 120 projekt som gäller slutrapporter och utbetalningar granskats. Dessutom genomfördes intervjuer och det skriftliga materialet utvärderades. Granskningen visar att övervakningsprocessen fungerar. 

På grundval av stickprovsgranskningen kan stödmottagarnas utvecklingsåtgärder och den faktiska
användningen av finansieringen till alla delar inte säkerställas genom extern granskning. 

Business Finland har redan kommit överens om åtgärder för att stärka den resursfördelning för eftergranskningar på plats som rekommenderas vid granskningen.

Dessutom rekommenderas vid granskningen att om ett motsvarande finansieringsinstrument för exceptionella situationer i framtiden behövs snabbt, ska man också beakta de långsiktiga konsekvenserna, såsom till exempel konsekvenserna för marknadens och konkurrensens funktion. Myndigheterna bör också ha enhetliga förfaranden, såsom gemensamma informationskällor och informationssystem vid allokeringen av understöd.

Rapporteringen av Business Finlands coronastöd pågår – återkraven är mycket få

Antalet sökande av Business Finlands coronastöd berättar om behovet av dem. Granskningen visar också att antalet återkrav är mycket litet.

Antalet ansökningar om finansiering för förstudieprojekt uppgick till sammanlagt 11 485, av vilka cirka 70 procent, dvs. 8 010, godkändes för finansiering. Av de godkända projekten har cirka 80 procent slutrapporterats (läget 18.2.2021), dvs. 6 356 projekt. Antalet fall som lett till återkrav har varit mycket litet, 37, vilket motsvarar ca 0,6 procent av de slutrapporterade projekten.

Antalet ansökningar om utvecklingsprojekt som lämnades in var sammanlagt 17 331, av vilka 69 procent eller 11 982 godkändes för finansiering. Cirka en femtedel av de godkända projekten, 2 505 projekt, har slutrapporterats (läget 18.2.2021). Antalet fall som ledde till återkrav var mycket litet, 14, vilket motsvarar 0,5 procent av de slutrapporterade projekten.

Granskningar av coronastöden pågår 

Arbets- och näringsministeriet låter utföra externa granskningar av riktigheten i användningen av statliga medel i en coronakris. Vid granskningen bedöms Business Finlands coronastöd, närings-, trafik- och miljöcentralernas coronastöd, stöd för ensamföretagare som beviljas av kommuner och restaurangstöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, dvs. utvecklings- och förvaltningscentret.
Granskningen omfattar hela processen från ansökan om stöd till beviljande, utbetalning, användning och övervakning av stödet. I maj 2020 färdigställdes en granskning av Business Finlands stöd. Granskningen gällde ansöknings- och finansieringsbeslutsfasen. Granskningen av stödet till ensamföretagare blev klar i februari 2021. 

Coronastödens effekter på kort och lång sikt undersöks separat

Utöver granskningarna låter arbets- och näringsministeriet göra en bedömning av coronastödens effekter. I den första fasen bedöms effekterna av coronastöden på kort sikt. Särskilt granskas hur stöden riktades, om de förebyggde konkurser, hur de främjade sysselsättningen och vilka effekter de hade på förnyelse och produktivitet. För projektet ansvarar en oberoende forskningssektion för företagsstöd som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet och som utför egna självständiga utvärderingar samt konkurrensutsätter dem som genomför bakgrundsforskningen. 

Information om coronastödens effekter på lång sikt ges i två separata utvärderingar 2021–2023.


Ytterligare information:
Juha Pekka Niemi, revisionsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8038 
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189

Tillbaka till toppen