Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Esko Aho föreslår ”broavtal” för att säkerställa tillväxten i Egentliga Finland

Arbets- och näringsministeriet
24.8.2017 10.30
Pressmeddelande

Den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsutsikterna i Egentliga Finland är ovanligt positiva, eftersom orderstockarna för varvsindustrin och den övriga teknologiindustrin vuxit kraftigt. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har uppskattat att till och med 30 000 arbetstillfällen kan uppstå under de närmaste fem åren.

Produktionstillväxten och det behov av extra arbetskraft som den kräver är så stora att särskilda åtgärder krävs inom regionen.

Näringsminister Mika Lintilä bad i april den tidigare statsministern Esko Aho att utreda möjliga lösningar på den positiva strukturomvandlingen i Egentliga Finland. Ahos rapport publicerades den 24 augusti 2017.

Esko Aho betonar att för att kunna lyckas krävs det att regionens egna åtgärder och nationella åtgärder integreras med varandra på ett effektivt sätt. Detta utgör ett test för Finlands förändringsförmåga.

– Det viktigaste är ett klart och välgenomtänkt koncept som baserar sig på ett friktionsfritt samarbete mellan olika aktörer samt på lätta individuella val. Det bästa sättet att nå målet enligt min åsikt är ett modellavtal mellan staten och aktörerna inom Egentliga Finland, ett s.k. ”broavtal”, där ansvaret, arbetsfördelningen och sätten att finansiera behövliga åtgärder fastställs, säger Esko Aho.

Avtalet ska täcka centrala sektorer

Minister Lintilä ställer sig positiv till den föreslagna modellen.

– Egentliga Finlands modell skulle kunna tjäna som ett exempel också för andra regioner vars näringsstruktur genomgår förändring och behovet av kompetent arbetskraft snabbt ökar. När ekonomin tar fart bör man se till att tillgången på arbetskraft inte utgör någon flaskhals för företagen. Det handlar om en positiv utmaning, men bemötandet av den förutsätter likväl ett brett samarbete och starkt engagemang, konstaterar Mika Lintilä.

I broavtalet bör man avtala åtminstone om frågor som gäller tillgången på och tillgängligheten till arbetskraft, kompetensen hos och utbildningen av arbetskraft, forsknings- och utvecklingsarbetet samt upprätthållandet av kunskapsbasen.  Också kännedomen om och marknadsföringen av de möjligheter som regionen erbjuder bör ökas.

ANM samordnar på statens vägnar

Utredningsman Aho föreslår att ansvaret för utarbetandet av avtal och för den samordning och uppföljning som genomförandet av avtalet kräver ska för statens del åläggas arbets- och näringsministeriet.  Ministeriet ska rapportera om framstegen i arbetet till finanspolitiska ministerutskottet som i sista hand ska utforma statens gemensamma ståndpunkt.

I Egentliga Finland ska Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund svara för samarbetet. Dessa bör tillsammans med NTM-centralerna samla en samarbetsgrupp som består av privata och offentliga aktörer inom regionen. Avtalet bör utarbetas så snart som möjligt, senast i början av 2018.

Rapporten (på finska) återfinns på ANM:s webbplats på adressen:
tem.fi/positiivisen-rakennemuutoksen-edistaminen

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Johanna Osenius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 64937

Tillbaka till toppen