Hoppa till innehåll

Individuella tjänster och en arbetsgivarorienterad verksamhetsmodell i centrum för den nya arbets- och näringstjänststrategin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2020 13.01 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 7.12
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet och arbets- och näringsförvaltningen har tillsammans berett en arbets- och näringstjänststrategi för förändringsskedet. I strategin fastställs prioriteringarna för de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna under de närmaste åren. Fokus i den strategi som publicerades 16.12.2020 ligger på säkerställandet av individuell service och en arbetsgivarorienterad rekryteringstjänst. I strategin betonas dessutom strategiskt partnerskap och digitalisering.

Den tekniska utvecklingen, digitaliseringen, förändringarna på arbetsmarknaden samt i arbetet, kompetensen och näringsstrukturen utmanar de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna (arbets- och näringstjänsterna). Syftet är att arbets- och näringstjänststrategin ska visa med vilken service, vilka servicehelheter, service- och kundmodeller samt med vilken personalkompetens och kunskapsbaserad ledning arbets- och näringstjänsterna på bästa sätt kan motsvara kundernas servicebehov samt ge en kundorienterad, kostnadseffektiv och verkningsfull service.

Vision för arbets- och näringstjänststrategin 2023

I enlighet med visionen för arbets- och näringstjänststrategin för de närmaste åren satsar arbets- och näringstjänsterna på individuell och verkningsfull kundservice, identifiering av kompetensbehov och kompetens samt jobbsökning, vägledning till utbildning och rekrytering. Tjänsterna är kundorienterade, täckande och jämlika. Digitaliseringen stöder utvecklingen av servicesystemet och tjänsterna.

Genom aktiv kontakt och kontakt med företag samt identifiering av arbetssökandenas kompetens främjas tillgången på arbetskraft. Befintliga tjänster och partnernas tjänster kopplas till en del av en enhetlig servicekedja och servicehelhet för kunden.

  • Riktlinjerna i arbets- och näringstjänststrategin:
  • Startpunkten för jobbsökningen och tillhandahållandet av individuell service stärks
  • Arbetsgivar- och arbetsförmedlingstjänsterna slås samman till rekryteringstjänster
  • Små och medelstora företag stöds i rekryteringen, omställningssituationer samt tillväxt och internationalisering i nära samarbete med partnernätverket
  • Satsningar görs på nystartat företagande
  • Satsningar på ett verkningsfullt och sektorsövergripande tjänsteutbud
  • Arbets- och näringsbyråernas servicestruktur reformeras och en servicemodell med flera kanaler skapas
  • En kunnig och uppskattad personal är en betydande resurs
  • Kunskapsbaserad ledning som en central del av utvecklandet av servicesystemet

Strategin gäller de arbets- och näringstjänster som produceras av staten, arbets- och näringsbyråerna, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och delvis av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Strategin är ett tjänstemannainlägg och till sin karaktär en strategi för en förändringsfas och fastställer fokus för arbets- och näringstjänsterna under de närmaste åren. Strategin lever i tiden och genomförandet av den utvärderas kontinuerligt. Det ska göras en halvtidsutvärdering av strategin 2023 och då fattas även beslut om det ska bli en fortsättning.

Vid beredningen av servicestrategin beaktades de många reformer som för närvarande påverkar arbets- och näringsförvaltningens strukturer och organiseringen av verksamheten, såsom kommunförsöken med sysselsättning, den nordiska modellen för arbetskraftsservice, beredningen av en permanent servicestruktur, reformen av serviceorganisationen för kontinuerligt lärande samt utvidgningen av de sektorsövergripande tjänsterna. Ändringarna bereds i växelverkan med varandra. Kundernas servicebehov, individualitet, kundorientering, kostnadseffektivitet och verkningsfullhet styr utvecklingen av arbetskrafts- och företagstjänsterna oberoende av hur den framtida förvaltningsstrukturen utformas.

Ytterligare information:

Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9208 
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940 
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7982
Lari Anttonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7088

Tillbaka till toppen