Hoppa till innehåll

Minister Lintilä hörde branschernas synpunkter på EU:s klimatpaket

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2021 12.46 | Publicerad på svenska 24.8.2021 kl. 18.20
Pressmeddelande
Kuvassa ministeri Mika Lintilä

Näringsminister Mika Lintilä ordnade den 24 augusti 2021 ett virtuellt evenemang för intressentgrupper. Vid mötet hördes näringslivets och olika branschers synpunkter på klimatpaketet Fit for 55 och de utmaningar som paketet medför. Paketet publicerades i juli av Europeiska kommissionen. Cirka 50 inbjudna deltagare från olika branscher deltog i evenemanget.

– EU:s klimatpaket är en omfattande helhet som påverkar hela samhället och som kräver en noggrann genomgång. Beredningen av färdplaner för koldioxidsnålhet inom olika sektorer har varit ett tecken på gott samarbete när det gäller att finna effektiva metoder för att minska utsläppen. Därför anser jag det viktigt att branscherna hörs på bred front när Finland bildar sina ståndpunkter till EU:s klimatpaket, säger näringsminister Mika Lintilä

I sitt öppningsanförande betonade Lintilä investeringarnas betydelse för att uppnå klimatmålen.

– Finland ger sitt starka stöd till en minskning av EU:s utsläpp med 55 procent fram till 2030. Här går vi i främsta ledet. Jag tror att de ambitiösa målen som helhet skapar förutsättningar för att öka finländska företags klimatavtryck och ökar marknaden för rena lösningar, bedömer Lintilä.

– För att de skärpta målen ska kunna nås krävs det att paketet blir en fungerande helhet som stöder behövliga omfattande investeringar i koldioxidsnåla lösningar och koldioxidsnål teknik. Industrin och energisektorn kräver stort kapital och investeringarna är långsiktiga. Därför bör särskild uppmärksamhet fästas vid förutsägbarheten och smidigheten i regleringen, påminner Lintilä.

Vid evenemanget hördes anföranden från 14 olika branscher. Enligt dem ökar genomförandet av klimatpaketet efterfrågan på hållbara lösningar, men samtidigt förutsätter det betydande investeringar av företagen. Det viktigaste målet ska vara att minska utsläppen, och målen för det ska fastställas på ett bindande sätt. De övriga målen ska betraktas som indikativa.

– I branschernas syn betonas till exempel elektrifiering, digitalisering och väteekonomi som viktiga metoder för utsläppsminskningar. Vi delar principerna om att utsläppsminskningen ska ske kostnadseffektivt, på marknadsvillkor och teknikneutralt. Det finns en uppenbar risk för att alltför detaljerade bestämmelser kan bromsa nödvändiga investeringar, konstaterar minister Lintilä. 

Representanterna för olika branscher betonade vikten av att bedöma propositionerna som en helhet för att undvika motstridigheter och överlappande reglering. Den nuvarande utsläppshandeln ansågs vara ett fungerande och marknadsbaserat instrument, men särskilt den begränsning av energianvändningen som föreslås i energieffektivitetsdirektivet och ökningen av transportkostnaderna väckte oro.

Det behövs stora investeringar av företagen enligt en mycket snabb tidtabell, och därför bör goda förutsättningar skapas för finansiering och ett smidigt tillståndsförfarande. För förändringen behövs tillräckligt med rätt riktade FoUI-satsningar. I EU behövs satsningar på både väte och avskiljning och utnyttjande av koldioxid.

Överdirektör Riku Huttunen, som inledde evenemanget, presenterade innehållet i klimatpaketet för energisektorns del. Han påpekade att utsläppsminskningarna i paketet i högre grad än väntat riktade sig till ansvarsfördelningssektorn, vilket påverkar särskilt behoven av utsläppsminskningar inom trafiken och jordbruket.

Huttunen bedömer att paketet har betydande konsekvenser för Finlands näringsliv. Industrins transportkostnader påverkas bl.a. av att sjöfarten ansluts till utsläppshandeln och av växthusgasgränserna, av utsläppshandeln inom vägtrafiken samt av de ändringar som görs i beskattningen. Effekterna av dessa kan med tiden stiga till hundratals miljoner euro per år och i detta avseende måste man vara på alerten i förhandlingarna. 

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
 

Tillbaka till toppen