Hoppa till innehåll

TVO lämnade en miljökonsekvensbeskrivning om ett slutförvaringsprojekt för mycket lågaktivt kärnavfall - remisstid 1.6–31.7

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2021 13.07
Pressmeddelande

TVO lämnade den 14 maj 2021 in en miljökonsekvensbedömning (MKB) till arbets- och näringsministeriet om sitt projekt för slutförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto i Euraåminne. Arbets- och näringsministeriet är MKB-kontaktmyndighet i projektet.

Mycket lågaktivt kärnavfall innehåller endast mycket små mängder radioaktiva ämnen, och därför kan den slutliga förvaringen av avfallet göras i ett slutförvaringsutrymme som byggs i marken. I miljökonsekvensbeskrivning granskas tre alternativa förvaringsställen på kärnkraftverksområdet. Avsikten är att förvaringsställena också kan användas för slutlig förvaring av små mängder mycket lågaktivt kärnavfall från andra delar av landet. 

I konsekvensbeskrivningen anges som ett alternativ till slutförvaringen i marken en utvidgning av den nuvarande slutförvaringsanläggningen för kraftverksavfall i berggrunden. 

För att ett slutförvaringsutrymme för mycket lågaktivt kärnavfall ska kunna tas i bruk krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen enligt 21 § i kärnenergilagen. Efter det kan slutförvaringen i marken inledas uppskattningsvis 2023–2024.

Konsekvensbeskrivningen finns tillgänglig på webben

Konsekvensbeskrivningen är ett dokument som utarbetats av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet, dess alternativ och en bedömning av deras sannolikt betydande miljökonsekvenser. 

Konsekvensbeskrivningen har publicerats den 14 maj 2021 på arbets- och näringsministeriets webbtjänst på adressen: tem.fi/sv/mlak-mkb. Beskrivningen finns tillgänglig på webbplatsen hela den tid som bedömningsförfarandet pågår.

Remissförfarandet och framförande av åsikter 1.6–31.7.

Arbets- och näringsministeriet begär yttranden av flera myndigheter och sammanslutningar och av de berörda kommunerna samt ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter. Yttrandena och åsikterna beaktas i kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets miljökonsekvenser.

Medborgare, sammanslutningar och myndigheter kan lämna sina yttranden och åsikter om projektet senast den 31 juli 2021. Dessa kan lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, per e-post till adressen kirjaamo(at)tem.fi eller per post på adressen: Arbets- och näringsministeriet, Registratorskontoret, PB 32, 00023 Statsrådet. Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. Yttrandena och åsikterna ska innehålla en hänvisning till ärendets diarienummer VN/10756/2021. 

De yttranden och åsikter som lämnas om konsekvensbeskrivningen samt kontaktmyndighetens motiverade slutsats publiceras på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen:  tem.fi/sv/mlak-mkb. Ministeriets dataskyddsbeskrivningar finns tillgängliga på adressen tem.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar. 

Webbinarium för allmänheten den 17 juni kl. 18-20

Ministeriet ordnar ett webbinarium för allmänheten om projektet den 17 juni 2021 kl. 18–20. Vid webbinariet har allmänheten möjlighet att få information om projektet och dess miljökonsekvenser. Webbadressen till webbinariet meddelas senare bland annat på adressen https://tem.fi/sv/mlak-mk.

Ytterligare information:
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425 eller linda.kumpula(at)tem.fi (behandling)
Salla Palander, planerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 415 6103 eller salla.palander(at)tem.fi (behandling)
Pasi Iivonen, projektchef, TVO, tfn  050 313 3212 eller pasi.iivonen(at)tvo.fi (projektet)
 

Tillbaka till toppen