Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Stöd för att öka exporten

Arbets- och näringsministeriet
7.11.2019 13.34 | Publicerad på svenska 8.11.2019 kl. 9.20
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Finlands Exportkredit Ab:s maximifullmakt höjs till 33 miljarder euro och maximibeloppet för Finnvera Abp:s exportgarantier till 38 miljarder euro. Således säkerställs en tillräcklig exportfinansiering och riskhanteringsbehoven beaktas samtidigt. Avsikten med förändringarna är att främja konkurrenskraften i fråga om finansieringen för finländska företag som exporterar och på så sätt förbättra företagens möjligheter att få exportprojekt.

Lagförslagen avses träda i kraft vid ingången av 2020.

Höjningarna av fullmakterna har sysselsättnings- och regionalekonomiska effekter

Finlands Exportkredit Ab:s maximifullmakt för export- och fartygskrediter höjs från 22 miljarder euro till 33 miljarder euro och ränteutjämningsfullmakten från 22 miljarder euro till 33 miljarder euro. Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang som beviljats av Finnvera höjs från 27 miljarder euro till 38 miljarder euro.

Dessutom höjs det högsta beloppet för statsborgen när det gäller Finnveras medelanskaffning från 15 miljarder euro till 20 miljarder euro.

Med höjningarna av fullmakterna strävar man efter att den goda sysselsättningsutvecklingen inom exportbranscherna ska fortsätta.

– Stora exportprojekt har positiva effekter på exportföretagens nätverk av underleverantörer. Då har detta beslut positiva regionalpolitiska effekter vid sidan om sysselsättningseffekter, säger näringsminister Katri Kulmuni.

Minister Kulmuni tror att höjningen av fullmakterna å sin sida medför stabilitet i näringslivets och de finländska exportörernas verksamhetsmiljö. Detta skapar på lång sikt en grund för planering av företagsverksamheten och investeringar i Finland.

– Med beslutet sörjer man för att Finland är en bra miljö att bedriva företag i och att det lönar sig att investera i Finland.

Finnvera-koncernen ökar i betydande grad riskhanteringsåtgärderna och effektiviserar tillsynen i samband med höjningarna av fullmakterna.

Bankernas möjligheter att finansiera stora exportaffärer är begränsade på grund av skärpta soliditetsregler. Därför har Finlands Exportkredit och Finnvera stor betydelse för finansieringen av kapitalvaruexporten. Genom lagförslagen bereder man sig på en ökad efterfrågan på finansiering inom de centrala branscher i Finland som exporterar kapitalvaror. Även om fullmakterna höjs avsevärt, bedöms höjningarna inte medföra direkta utgifter för statsfinanserna.

Ytterligare upplysningar:

Kari Jääskeläinen, specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0440 581 030

Kari Parkkonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4938

Tillbaka till toppen