Hallituksen esitys TEM/2019/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.11.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 79/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938
Asia
Viennin edistämiseksi ja vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyisen toiminnan turvaamiseksi esityksessä vienninrahoituksen enimmäisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 22 miljardista 33 miljardiin euroon. Vientiluottolain korontasausvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi vastaavasti 22 miljardista 33 miljardiin euroon, koska useimmat vienti- ja alusluotot toteutuvat kiinteäkorkoisina ja kuluttavat korontasausvaltuutta. Valtion vientitakuista annetun lain myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 27 miljardista 38 miljardiin euroon, koska Vientiluoton rahoittamien vienti- ja alusluottojen luottoriskit katetaan Finnveran myöntämillä vientitakuilla ja alustakauksilla. Finnveran varainhankintaan liittyen valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiöllä voi olla valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta vasta-arvoltaan enintään 20 miljardia euroa. Enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi viidellä miljardilla eurolla, koska Finnveran vienninrahoitukseen kohdistuva varainhankinta perustuu valtion antamaan takaukseen korotustarpeen perustuessa vienninrahoituksen nostettujen vastuiden oletettuun kasvuun (ostajaluottorahoitus). Tarkoituksena on edistää suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita. Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuussa 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen kokonaisviennistä vuonna 2018 oli 4,8 prosenttia. Vuosina 2011-2017 luku on ollut keskimäärin 3,5-5 prosenttia. Finnvera Oyj:n vienninrahoituksesta tehtyjen useiden selvitysten mukaan esimerkiksi vuosina 2009-2013 vientitakuita saaneiden kauppojen kokonaisvaikutus Suomessa oli yli 10 miljardia. Vuonna 2018 Etlan tekemän selvityksen mukaan julkisen vienninrahoituksen painopistesektoreina olevien alus ja teletoimialan keskeisten yritysten synnyttämät kokonaistyöllisyysvaikutukset olivat vuonna 2017 yhteensä noin 11 000 työntekijää. Vientitakuiden enimmäismäärän korottaminen 11 miljardilla eurolla lisää vienninrahoitukseen liittyvää riskiä. Nostettujen vastuiden kehitys on maltillisempaa eikä niistä arvioida aiheutuvan välittömiä menovaikutuksia valtiontalouteen. Vientitakuiden mahdollisten korvausten maksuun käytetään ensisijaisesti kuluvan vuoden vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulosta. Jos se ei riittäisi, niin korvausten maksuun käytetään Finnveran toiminnan aikana vienti- ja erityistakaustoiminnasta kertynyttä ja taseeseen rahastoitua ylijäämää, jonka suuruus on 773 miljoonaa euroa. Toissijaisesti alijäämä katettaisiin valtion budjetin ulkopuolisesta valtiontakuurahastosta, jonka suuruus oli kesäkuun 2019 lopussa noin 681 miljoonaa euroa. Tilastollisen riskimallin avulla (VAR 99) on arvioitu, että mainitut puskurivarat kattaisivat takuukantaan sisältyvät luottoriskit. Vientiluottojen varainhallinnasta voi syntyä alijäämää, jonka kattamiseen käytettäisiin ensisijaisesti Suomen Vientiluotto Oy:n taseeseen sisältyvää vapaata omaa pääomaa. Sen suuruus on 62 miljoonaa euroa. Korontasauksesta valtiolle aiheutuneet menot ja tulot nettomääräisenä vuodesta 1997 alkaen kesäkuun 2019 loppuun mennessä ovat olleet kumulatiivisesti 92 miljoonaa euroa ylijäämäiset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen