Blogg

Bloggar (Blogg)

Individuella arbets- och näringstjänster hjälper partiellt arbetsföra personer att hitta jobb

Jenni Wessman Publiceringsdatum 29.10.2021 13.42 Blogg

Jenni Wessman

Sysselsättningen av partiellt arbetsföra kan underlättas med särskilt skräddarsydda arbets- och näringstjänster. Tjänsterna ska då vara individuella och stödja partiellt arbetsföra personer intensivt. Partiellt arbetsföra arbetssökande har fördel av att vid behov få stöd en tillräckligt lång tid. Stödet måste också anpassas efter den partiellt arbetsföra kundens behov. Också arbetsgivaren behöver stöd ibland.

Tills vidare har arbets- och näringsbyråerna inte kunnat erbjuda tillräckligt med skräddarsydda tjänster. Upphandlingen av tjänster från andra tjänsteleverantörer har inte heller systematiskt utvecklats.

Läget verkar bli bättre. De åtta pilotförsöken som ingår i programmet för arbetsförmåga utvecklar rekryteringstjänster, arbetsträningar och samlade tjänster särskilt för partiellt arbetsföra arbetssökande. Utvecklingsarbetet utgår från de praktiska erfarenheterna. I arbetet anlitas organisationernas och andra intressegruppers kompetens. 

Till pilotområdena hör Norra Österbotten, Nyland, Norra Karelen, Södra Österbotten, Tavastland, Birkaland, Lappland och Österbotten.

Pilotförsöken fokuserar särskilt på upphandlingen av sysselsättningsfrämjande tjänster för partiellt arbetsföra personer. I höst blir sammanlagt 16 försök klara, största delen har inletts redan i oktober. Även om pilotförsöken är regionala, är avsikten att resultaten av dem ska tillämpas i hela landet. 

Resultaten gagnar framför allt partiellt arbetsföra som söker arbete, men också alla som ordnar arbets- och näringstjänster samt arbetsgivare. 

Ett nytt grepp söks till exempel när det gäller olika typer av träning och kompetensutvecklingstjänster för partiellt arbetsföra samt för arbetsgivare planerad träning. Samtidigt söks metoder som kan stärka tillgången till och utbudet av behövlig utbildning. Utvecklingsarbetet omfattar ett tätare samarbete än tidigare mellan arbets- och näringsbyråernas tjänster för arbetssökande och arbetsgivare. 

Pilotförsöken ger tips om upphandlingen av sysselsättningsfrämjande tjänster för partiellt arbetsföra

När det gäller att utveckla och upphandla sysselsättningsfrämjande tjänster för partiellt arbetsföra är det värt att beakta följande fyra aspekter:

  1. Skräddarsydd arbetsträning: Arbetsträning är en av arbets- och näringstjänsternas tjänster för partiellt arbetsföra, men den måste bättre än i dagsläget stödja partiellt arbetsföra kunder. Vid upphandlingen av tjänster testas olika typer av träning som är långvarig, intensiv och anpassad efter kundens behov. Ett av målen är också att kartlägga kundens arbetsförmåga på ett bättre sätt. Till exempel i pilotförsöket Tykki som pågår i Södra Österbotten har man kombinerat arbetsträning med en funktionell bedömning av arbetsförmågan för att få en täckande bild av kundens arbetsförmåga. Arbetsträningstjänsterna för enskilda kunder kan också omfatta träning för arbetsgivare.
     
  2. Träning och stöd för arbetsgivaren: Partiellt arbetsföra personer drar också nytta av de tjänster som är avsedda för arbetsgivare eller arbetsgemenskaper. Arbetsgivare kan få stöd för att sysselsätta och handleda partiellt arbetsföra i början av anställningen. Många arbetsgivare drar fördel av till exempel vägledning och rådgivning som gäller olika stöd, till exempel lönesubventioner och kommuntillägg. Även att skräddarsy eller söka och anpassa lämpliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen tillsammans med tränaren, arbetsgivaren och arbetstagaren sänker tröskeln för att sysselsätta partiellt arbetsföra personer. Till detta har bidragits bland annat genom pilotförsöket Pohjois-Karjalan Osatyökykyisten palvelumalli asiakas- ja yrityspalveluihin (servicemodell för partiellt arbetsföra inom kund- och företagstjänsterna i Norra Karelen).
     
  3. Upphandling och samutveckling av tjänster: För att partiellt arbetsföra ska få jobb behövs det sektorsövergripande stöd och samarbete. Utöver arbets- och näringstjänsterna kan kunden också få nytta av till exempel social- och hälsovårdstjänster eller rehabilitering som speciellt ska stödja arbetsförmågan. Alla pågående pilotförsök görs i sektorsövergripande samarbete. Utvecklingsarbetet görs tillsammans med såväl regionala sakkunnignätverk som intressegrupper. Yrkesfolkets sektorsövergripande kompetens kan anlitas redan när man planerar upphandling av tjänster som lämpar sig för målgruppen, såsom Lapplands pilotförsök Työtä, tietoa ja työkyky (arbete, information och arbetsförmåga) visar. 
     
  4. Stöd för att hålla sig kvar i arbetslivet: Pilotförsöken visar också en helt ny slags försöksanda. Till exempel arbets- och näringsbyrån i Tavastlands pilotförsök Työelämädiili (arbetslivsdeal) har målet att hålla de redan sysselsatta personerna kvar i arbetslivet. Pilotförsöket ger både arbetsgivare och arbetstagare stöd för att bidra till arbetstagarens förmåga att arbeta och hålla sig kvar i arbetet. På detta sätt ser man till partiellt arbetsföra inte hamnar utanför arbetsmarknaden.

Pilotförsöken genomförs 2021–2022 som ett led i regeringens program för arbetsförmåga. Programmet är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder. Avsikten är att hjälpa partiellt arbetsföra att få jobb och förbättra deras arbetsmotivation. Arbets- och näringsministeriet ansvarar och genomför programmet för arbetsförmåga i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Programmet för arbetsförmåga 
Pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna
 

Jenni Wessman
Specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Kommentera

Ange din kommentar här.