Programmet för mångfald i arbetslivet

Työelämän monimuotoisuusohjelman tunnuskuva ja hashtag monimuotoisuus

Mångfalden och icke-diskrimineringen i det finländska samhället och arbetslivet påverkar syssel-sättningen av invandrare och Finlands attraktivitet som målland för kompetent arbetskraft, inter-nationella studerande och investeringar.

Mångfald är till fördel för företagen. Ett företag vars arbetstagare företräder olika etniska grupper och kön är också ekonomiskt sett mer lönsamt. På den finländska arbetsmarknaden förekommer dock betydande diskriminering vid rekrytering som i synnerhet riktar sig mot personer vars namn tyder på bakgrund i länder utanför Europa.

För att kunna ingripa i dessa utmaningar och öka kunskapen om mångfalden och mottagligheten i arbetslivet har arbets- och näringsministeriet inlett ett åtgärdsprogram som främjar mångfald och delaktighet i arbetslivet ur invandrarnas synvinkel.

Målet med programmet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären.

Programmet baserar sig på statsminister Marins regeringsprogram och stöder målsättningen i åt-gärdsprogrammet Talent Boost att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och investeringar.

Åtgärderna i programmet

Programmet innehåller åtgärder som siktar till att minska den strukturella diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden genom att förbättra arbetsgemenskapernas medvetenhet om förde-larna med mångfald samt genom att öka rekryterings- och ledarskapskunnande samt annat kun-nande om mångfald och delaktighet i arbetslivet. Med hjälp av programmet ökas också mång-faldskompetensen inom arbetsgivar- och arbetssökandetjänsterna samt främjas mångfald och del-aktighet inom den offentliga sektorn. Åtgärder mot diskriminering vid rekrytering och åtgärder som främjar anonym rekrytering tas in i programmets olika åtgärder.Målgruppen för mångfalds-programmet är arbetsgivare och arbetsplatser.

Programmet inleddes i mars 2021 och pågår fram till mars 2023.

Programmet för mångfald i arbetslivet

Ytterligare information: Anna Bruun