Delegation för civiltjänstärenden 1.5.2019-30.4.2022

Delegation för civiltjänstärenden 1.5.2019-30.4.2022

TEM020:00/2019 Organ

Enligt civiltjänstlagens (1446/2007) 6 § 2 mom. bistår delegationen för civiltjänstärenden, som tillsätts av statsrådet, arbets- och näringsministeriet vid utvecklandet och planeringen av civiltjänsten.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM020:00/2019

Ärendenummer VN/6669/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.5.2019 – 30.4.2022

Datum för tillsättande 25.4.2019

Typ av organ Delegation

Sammandrag

Enligt civiltjänstlagens (1446/2007) 6 § 2 mom. bistår delegationen för civiltjänstärenden, som tillsätts av statsrådet, arbets- och näringsministeriet vid utvecklandet och planeringen av civiltjänsten.

Utgångspunkter

Enligt statsrådets förordning om civiltjänst (1461/2007)1 § har delegationen för civiltjänstärenden till uppgift att
1) fungera som kontaktorgan mellan de myndigheter som svarar för ordnandet av civiltjänst och de myndigheter som svarar för ordnandet av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007),
2) följa verkställandet av civiltjänst och kompletterande tjänstgöring,
3) ge utlåtanden om och lägga fram förslag till utvecklande av civiltjänsten och den kompletterande tjänstgöringen.
Enligt 2 a § finns underställd delegationen en utbildningssektion för civiltjänst. Utbildningssektionen för civiltjänst utvärderar, utvecklar och övervakar utbildningen under civiltjänstens grundutbildningsperiod.

Ytterligare uppgifter