Turvallisuus- ja kemikaaliviraston neuvottelukunta

TEM080:00/2017 Organ

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM080:00/2017

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.2.2018 – 31.1.2021

Datum för tillsättande 23.1.2018

Typ av organ Delegation