Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

TEM097:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds ett ändringsförslag som gäller lagstiftningen om insamling av arbetstagares personuppgifter i 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Remissbehandling - den 6 september 2021, regeringens proposition (RP 35/2022) till riksdagen den 24 mars 2022. Propositionen förföll vid utgången av valperioden 29.3.2023.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM097:00/2020

Ärendenummer VN/17556/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.5.2020 – 29.3.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 13.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  12/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås det att 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet ändras.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Syftet är att förtydliga lagstiftningen om insamling av arbetstagares personuppgifter i 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Sammandrag

I projektet bereds ett ändringsförslag som gäller lagstiftningen om insamling av arbetstagares personuppgifter i 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Remissbehandling - den 6 september 2021, regeringens proposition (RP 35/2022) till riksdagen den 24 mars 2022. Propositionen förföll vid utgången av valperioden 29.3.2023.

Utgångspunkter

Bakom projektet ligger riksdagens uttalande om lagen om integritetsskydd i arbetslivet (RSv 236/2018):
Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt genom lagberedning på trepartsbasis utreder de eventuella ändringsbehoven i fråga om regleringen om utredning av en arbetstagares tillförlitlighet (4 § 1 mom.) i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och strävar efter att hitta en lämplig balans mellan integritetsskyddet för arbetstagare och arbetsgivarnas behov av informationsbehandling. I beredningen ska beaktas dataombudsmannens tolkningspraxis, utvecklingen inom lagstiftningen och vid behov EU:s direktivförslag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Mer om ämnet