Hoppa till innehåll

Näringsminister Lintilä om tilläggsbudgeten: genom att stödja företag, regioner och ny tillväxt byggs en bro över coronaepidemin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 21.49 | Publicerad på svenska 9.6.2020 kl. 9.44
Pressmeddelande
Mika Lintilä

Regeringen fattade den 2 juni 2020 beslut om den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. – Genom de åtgärder som nu beslutats byggs en bro över coronaepidemin. Genom att stödja företag, stärka regionernas frivilliga återhämtning, satsa på förnybar energi och påskynda den finländska kompetensen uppmuntras ny tillväxt, sammanfattar näringsminister Mika Lintilä.

Kostnadsstöd för företag tas i bruk

Arbets- och näringsministeriet har i samarbete med finansministeriet berett ett nytt temporärt kostnadsstöd för företag. Regeringens proposition med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd till företag lämnas till riksdagen ännu i början av juni.

– Med det nya kostnadsstödet för företag vill vi förhindra en konkursvåg och förluster av arbetstillfällen. Vi vill bidra till att företagen snabbt återhämtar sig från coronakrisen och undvika att permitteringarna omvandlas till uppsägningar, säger minister Lintilä.

Syftet med kostnadsstödet är att underlätta för företag som plötsligt råkat i svårigheter på grund av coronaepidemin. För kostnadsstödet föreslås ett anslag på 300 miljoner euro.

Tilläggsfinansiering för att påskynda regionernas näringsliv och den inhemska turismen

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller en tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro för att stödja återhämtningen av näringslivet och sysselsättningen i regionerna samt stärka den regionala ekonomin. Tilläggsbudgetpropositionen innehåller också separata tilläggssatsningar på främjande av turismen, bland annat föreslås separat tilläggsfinansiering för upprätthållandet av infrastrukturen för den nordliga turismen.

– Det är viktigt att stödja en frivillig återhämtning av regionerna för att hela Finlands resurser ska kunna mobiliseras. Likaså stöds det inhemska arbetet genom satsningar på turistnäringens livskraft. Vår turism kommer sommaren 2020 i praktiken helt och hållet att vara beroende av den inhemska turismen, konstaterar näringsminister Lintilä.

Tillräcklig finansiering för företagens stabilitet och tillväxt säkerställs

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi föreslås få tilläggskapital på 250 miljoner euro. Med tilläggsfinansieringen utvidgas det stabilitetsprogram som startades tidigare i våras och målet är att säkerställa tillräcklig finansiering för start- och tillväxtfasen samt midcap-företagen och kapitalplaceringsfondernas funktionsförmåga.

– Tesis stabilitetsprogram har visat sig vara nödvändigt och vi ökar dess operativa kapacitet. Samtidigt vill vi också trygga tillräcklig finansiering för tillväxtföretag som sysselsätter, säger näringsminister Lintilä.

Med den tilläggsfinansiering på 150 miljoner euro som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2020 startade Tesi ett stabiliseringsprogram genom vilket medelstora företag som råkat i akuta och tillfälliga svårigheter på grund av coronaepidemin stöds med aktieplaceringar och konvertibla skuldebrevslån. Hittills har mer än 130 miljoner euro i finansiering ansökts från programmet. Genom det föreslagna tilläggskapitalet möjliggörs en ökning av programmets storlek och en tillräcklig finansiering.

Tesi riktar den föreslagna tilläggsfinansieringen till företag med snabb tillväxt och skalning samt till midcap-företag. Det är också möjligt att inkludera företag som inte tidigare varit föremål för kapitalinvestering. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att finansieringsarrangemangen genomförs i ett coronaläge där internationella investerare drar sig tillbaka till hemmamarknaden och de planerade finansieringsarrangemangen för finansiering av brofinansieringen skjuts upp.

Tesi kan också rikta tilläggsfinansiering till kapitalplaceringsfonder för att säkerställa fondernas funktionsförmåga och vid behov höja finansieringskapaciteten. Vid behov kan finansiering också riktas till bildandet av fonder som specialiserat sig på stöd till krisföretag.

För finansiering av utvecklingsprojekt för företag som beviljas via närings-, trafik- och miljöcentralerna föreslås ett tillägg på 25 miljoner euro. Med tilläggsfinansieringen stöds stärkandet av små och medelstora företags konkurrenskraft och aktiveras företagens investeringsberedskap och investeringsförmåga.

Energistödet och energirådgivningen ökas – ytterligare satsningar görs på byggandet av laddningsstationer för elbilar

Energistödet ökas med 20 miljoner euro. Tilläggsfinansieringen riktas till demonstrationsprojekt av större storlek.

Den regionala energirådgivningen ökas med ett tilläggsanslag på 1 miljon euro för att rikta rådgivningskampanjer till hushåll, företag och kommuner. För utvidgning av nätverket av laddningsstationer för elbilar föreslås också ett tilläggsanslag på 1 miljoner euro.

– Att satsa på koldioxidsnåla lösningar är helt centralt med tanke på våra klimatmål. Genom att satsa på förnybar energi påskyndas framför allt nya investeringar och därigenom den ekonomiska tillväxten, summerar Lintilä.

Tilläggssatsningar på innovationsverksamhet ligger till grund för den framtida konkurrenskraftens tillväxt

En tilläggsfinansiering på 30,7 miljoner euro föreslås för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Avsikten är att 20,7 miljoner euro av dessa ska användas för anskaffning av en kvantdator.

– Kvantdatorn kommer att möjliggöra högeffektberäkningskapacitet för finländska forskare och företag, och den har således en betydande inverkan på företagens framtida konkurrenskraft. I och med kvantdatorn öppnas möjligheter för uppkomsten av en helt ny industrisektor, betonar minister Lintilä.

Med en tilläggsfinansiering på 10 miljoner euro inleder VTT åtgärder genom vilka VTT strävar efter att stödja återupprättandet av arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin till Finland. I synnerhet utvecklas nya lösningar och affärsmodeller som stöder eldistributionens tillförlitlighet och effektiviseringen av användningen av infrastrukturen och som har betydande exportpotential.

För Business Finlands omkostnader föreslås dessutom ett tillägg på 1 miljon euro för att stödja anskaffningen av nya kundrelationer inom tillverkningsindustrin bland annat genom att utreda potentialen för en marknad som baserar sig på koldioxidsnålhet.

Ett tillägg på 75 miljoner euro föreslås för fullmakterna för Business Finland att bevilja understöd, och avsikten är att 60 miljoner euro av detta ska användas för att fortsätta kampanjen som riktar sig till så kallade lokomotivföretag bland de stora företagen. Syftet med tilläggsfinansieringen är att uppmuntra företag att öka FoUoI-verksamheten med uppskattningsvis 300 miljoner euro. Dessutom satsas 15 miljoner euro på pilotförsök med en partnerskapsmodell för företag, högskolor och forskningsinstitut. I enlighet med den nationella färdplanen för forsknings- och innovationsverksamhet inleds i pilotförsöket partnerskap med teman där finländska aktörer har gedigen kompetens, fungerande internationella samarbetsnätverk och beredskap att förbinda sig till ett mångårigt strategiskt samarbete.

För innovationsstödet för skeppsbyggnad föreslås ett tillägg på 20,75 miljoner euro, som syftar till att göra det möjligt att inleda nya skeppsbyggnadsprojekt i Finland.

För Geologiska forskningscentralen föreslås tilläggsfinansiering för utveckling av försöksfabriken GTK Mintec. GTK Mintec, som är beläget i Outokumpu, utvecklar ny kompetens för behoven inom råvaror och cirkulär ekonomi och producerar forskningstjänster för industrins behov.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 35104
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen