Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Stadsprogram samlar lösningar för hållbar stadstillväxt

Arbets- och näringsministeriet
6.11.2018 15.18
Pressmeddelande

Städerna är centrala byggplattformar för högspecialiserat kunnande och kunskapsintensiv ekonomi och utgör kraftkällor för staternas konkurrenskraft. I städerna föds lösningar som kan göra vardagen mer fungerande, göra miljön mer attraktiv och hållbar, öka samhörigheten och välfärden samt ge upphov till ny tillväxt.

För att dessa lösningar ska komma till nytta har regeringen tagit fram ett stadsprogram som fokuserar på stora stadsregioner och landskapscentrum. Avsikten är att det ska genomföras som en del av den mångsidiga stadspolitiken, som även innehåller ett program för regionstäder och ett program för hållbar stadsutveckling.

– Städerna går i bräschen för utvecklingen, eftersom de ofta är de första som löser nya utmaningar. Ett exempel på detta är de nya mobilitetstjänsterna. Städerna är en central tillväxtmotor och står därmed i centrum för samhällsutvecklingen. Stadsprogrammet ger en aktuell syn på stadspolitiken och innehåller flera åtgärder som kan stödja städernas utveckling, berättar kommunikationsminister Anne Berner, som varit ordförande för styrgruppen för stadsprogrammet.

– En viktig åtgärd för städernas tillväxt, internationalisering och förmåga att locka till sig kompetens är genomförandet av programmet Talent Boost som ett samarbete mellan staten och städerna. För att höra till de bästa på sitt område måste finländska städer, företag, högskolor och innovationsaktörer locka till sig de experter som är bäst eller har den största potentialen från olika håll i världen, säger arbetsminister Jari Lindström, som är medlem i styrgruppen.

– Stadsprogrammet uppmuntrar staten och städerna till samarbete, eftersom staten och städerna behöver varandra till exempel för att skapa tillväxt och arbete, lösa klimatutmaningar eller höja energieffektiviteten, summerar justitieminister Antti Häkkänen programmets huvudprincip. – Jag anser också att möjliggörande av försök samt ett flexibelt regelverk är metoder som staten kan använda för att främja utvecklandet av intressanta städer och uppkomsten av ny slags aktivitet.

Digitalisering, internationalisering och en fungerande stad

Stadsprogrammet har ett mångsidigt innehåll av åtgärder som ska stödja t.ex. uppkomsten av innovationer samt utvecklandet av städernas livskraft, internationalisering och sociala hållbarhet.

Staten stöder städernas åtgärder och utvecklingskompetens för att utveckla tillväxtorienterade innovationsmiljöer av internationell betydelse. Städerna kan agera tillsammans med näringslivet i regionen för att påskynda plattformsbaserad affärsverksamhet.

Genom att utnyttja digital information är det möjligt att främja ett smidigare stadsliv och ny affärsverksamhet. En viktig aspekt i detta är att staten och städerna utformar gemensamma principer och samarbetar när det gäller att göra data fritt tillgänglig.

Genom sina åtgärder uppmuntrar staten städerna att utveckla och ta i bruk nya trafiktjänster. Städerna skapar förutsättningar för detta inom persontransporter och logistik. Inom stadsplaneringen bereder man sig på automatiserade transporter och andra nya trafiktjänster genom sådana infrastruktur- och markanvändningslösningar som de förutsätter. Staten och städerna främjar försök inom 5G-teknik t.ex. i tillväxtkorridorer inom transportsektorn.

De stora städerna får hjälp med att locka till sig internationell kompetens genom projektet ”Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin” (Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum). Staten och städerna förbinder sig till att bedriva långsiktigt samarbete för att locka till sig internationell kompetens genom att främja att Talent Boost-programmets mål och åtgärder genomförs.

Inom arbets- och näringsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområden anvisas under 2018 tilläggsfinansiering för kommunal kompetenscenterliknande verksamhet för invandrare. Den är avsedd att riktas till de största städerna.

Utöver förvaltning och tjänster, en marknadsplats och en plattform för utveckling av nya lösningar är staden även en människogemenskap. I programmet öppnas möjligheter för stadsborna att engagera sig för att förnya stadens verksamhet samt stärka delaktighet och samhörighet.

Verktygen moderniseras

Avtal mellan staten och städerna är en kanal för dialog där det förhandlas om städernas särskilda frågor och avtalas om dessa i partnerskap. Enligt stadsprogrammet ska MBT -och tillväxtavtalen som ett förfarande mellan staten, städerna och tillväxtkorridorerna fortgå samtidigt som avtalsmodellen moderniseras. Enhetligheten inom statsrådet ska stärkas för att dialogen ska fungera bättre.

– Stadsprogrammet ger nationella riktlinjer för en modern stadsutveckling, och det har skapats genom interaktion med städerna. De mest aktuella och viktigaste åtgärderna förs vidare av denna regering, och hela programmet ger något för följande regering att bygga sin stadspolitik på, säger minister Berner.

Mer information om stadsutveckling 

Stadsprogrammet på finska: Edelläkävijyydestä kestävää kasvua. Kaupunkiohjelma 2018–2022

Ytterligare upplysningar:

Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3739
Olli Voutilainen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4919

Anne Berner Antti Häkkänen Jari Lindström
Tillbaka till toppen