Hoppa till innehåll

Lagändring och tariffavtal säkerställer att Finlands, Estlands och Lettlands gemensamma naturgasmarknad kan öppnas för konkurrens vid ingången av 2020

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2019 16.03
Pressmeddelande

Den gemensamma regionala naturgasmarknaden för Finland, Estland och Lettland öppnas för konkurrens vid ingången av 2020, när förbindelseledningen Balticconnector, som är under byggnad och som sammanlänkar naturgasnätet i Finland med Estlands naturgasnät, tas i bruk. De ändringar av naturgasmarknadslagen som möjliggör reformen kommer att träda i kraft inom de närmaste veckorna.

Överföringsnätsinnehavarna i Finland, Estland och Lettland undertecknade den 14 februari 2019 i Esbo ett avtal om slopande av överföringsavgifterna i sammanlänkningar och kompensation av kostnaderna för gasöverföring mellan länderna.

— Överföringsnätsinnehavarnas avtal om slopande av överföringsavgifterna i gränsledningar innebär att den första fasen i den regionala gasmarknaden för Finland och de baltiska länderna förverkligas redan vid ingången av nästa år. Det arrangemang som nu ska genomföras mellan nämnda tre länder är en viktig prestation inom det regionala energisamarbetet och det första av sitt slag i Europa. Vi har all anledning att vara stolta över det, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

ITC-avtalet (inter-transmission system operator compensation) mellan överföringsnätsinnehavarna betyder att överföringsavgifterna för naturgas slopas vid inmatnings- och uttagspunkterna i det sammanlänkade naturgasnätet för Finland, Estland och Lettland och att en enhetlig inmatningsavgift införs vid samtliga införselställen från och med 2020. Överföringsnätsinnehavarna utreder sinsemellan kostnaderna för de överföringar av gas som görs i de ledningar som sammanlänkar naturgasnäten i länderna.

Avtalet bidrar till att det uppstår konkurrens på naturgasmarknaden i Finland och förbättrar den regionala marknadens funktion. Det jämnar ut skillnaderna mellan partipriserna på naturgas inom området och främjar företagens möjligheter att dela upp sin gasanskaffning mellan olika leveranskällor. De regionala arrangemangen ökar också kapacitetsutnyttjandet i fråga om den färdiga förbindelseledningen Balticconnector.

Från Finland deltog Gasum Oy och Baltic Connector Oy i förhandlingarna. Också nationella regleringsmyndigheter, för Finlands del Energimyndigheten, och de ministerier som ansvarar för energifrågor har främjat tillkomsten av avtalet genom sitt starka stöd till arbetet.

Också den finska lagstiftningen om naturgasmarknaden preciseras, så att den stöder införande av den gemensamma marknaden, genom att överföringsnätsinnehavarnas rättigheter och Energimyndighetens befogenheter utvidgas i syfte att utveckla ett regionalt tariffarrangemang samt ett regionalt inmatnings- och uttagssystem.

I 2016 års nationella energi- och klimatstrategi fastställdes som mål att det skapas en regional naturgasmarknad för Finland och de baltiska länderna. I den regeringsproposition med förslag till ändring av naturgasmarknadslagen som regeringen lämnat i december ingår bestämmelser om rabatter på  överföringsavgifter för naturgassystemets utlandsförbindelser i en sammanlänkning som bryter naturgassystemets isolering, om skapande av ett regionalt inmatnings- och uttagssystem som omfattar två eller flera av EU:s medlemsstater, om Energimyndighetens befogenhet att under en övergångsperiod fastställa överföringsavgifter för naturgassystemets utlandsförbindelser och andra villkor för överföringstjänsten i samband med dem samt bestämmelser om beaktande av kompensationskostnaderna i modellen för övervakning av prissättningen av nättjänster.

Riksdagen godkände lagförslaget utan ändringar i början av februari. Avsikten är att lagen stadfästs vid presidentföredragningen ännu inom februari månad så att lagen kan träda i kraft inom de närmaste veckorna.

Ytterligare information:
Arto Rajala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4828
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823

Tillbaka till toppen