Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lintilä och Lindström nöjda över regeringens satsningar på sysselsättning och företagande

Arbets- och näringsministeriet
11.4.2018 20.40 | Publicerad på svenska 12.4.2018 kl. 13.04
Pressmeddelande

Genom de beslut som regeringen fattade vid sina ramförhandlingar den 11 april 2018 satsar den särskilt på stöd för jobbsökning, kompetensutveckling och tillgång på arbetskraft. Lösningarna är ett svar på centrala utmaningar.

– Vi vill ännu bättre än tidigare stödja de arbetssökande i deras jobbsökning och därför tillför vi mera resurser för arbets- och näringsbyråerna och utökar möjligheterna för arbetslösa att utveckla sin kompetens medan de får utkomstskydd för arbetslösa, understryker arbetsminister Jari Lindström.

– När ekonomin tar fart bör man se till att tillgången på arbetskraft inte blir en ny flaskhals som hindrar företagens tillväxt. Därför har vi i ett sysselsättningspaket samlat flera åtgärder med snabb verkan för att stödja människorna vid uppdatering av kompetensen och karriärbyte, konstaterar minister Mika Lintilä.

Ändringar i arbetslagstiftningen samt mera resurser för att stödja arbetssökande

För att stödja aktiv jobbsökning och bättre service för arbetssökande utökar regeringen arbets- och näringsbyråernas personalresurser med 206 årsverken. För anställning av mer personal anvisas i budgeten för 2019 ett tilläggsanslag på 10,3 miljoner euro. För rekryteringar under 2018 används anslag som överförts från tidigare år. Sysselsättningsanslagen ökas med 11,2 miljoner euro.

Regeringen anvisar 24 miljoner euro för företagsorienterad vidareutbildning och fortbildning. Avsikten med den är att snabbt svara på problemen med tillgång på kompetent arbetskraft inom branscher där det råder brist på arbetskraft.

– Vi stöder de arbetssökandes uppdatering av sin kompetens bland annat genom att möjliggöra kortvariga studier samtidigt som arbetslöshetsförmån betalas. En betydande satsning är dessutom den finansiering på 24 miljoner euro som anvisas för utbildning och examensinriktad fortbildning för arbetssökande utifrån företagens behov, berättar minister Lindström.

Regeringen bereder dessutom en ändring av arbetsavtalslagen med syftet att lindra kriterierna för individuell uppsägning i företag med färre än 20 anställda. Syftet med ändringen är att sänka tröskeln för att anställa.

Regeringen fattade också bland annat följande sysselsättningspolitiska beslut:

  • Aktiveringsmodellen ska preciseras genom att det görs möjligt att uppfylla villkoren för aktivitet även genom att delta i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av ett fackförbund, en facklig organisation, en civilsamhällesorganisation, en kommun eller motsvarande organisation, om ordnandet av servicen i fråga finansieras med offentliga medel eller på något annat sätt har godkänts av arbetskraftsmyndigheterna.
  • Arbetslösa arbetssökande som fyllt 25 år ska utan att gå miste om sin arbetslöshetsförmån kunna bedriva kortvariga studier som ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet. Studierna ska anses uppfylla villkoren för aktivitet enligt aktiveringsmodellen.
  • Det ska göras lättare för unga arbetslösa att få jobb. Arbets- och näringsministeriet bereder en ändring för att en arbetsgivare ska få ingå ett arbetsavtal för viss tid med en ung person under 30 år som varit arbetslös arbetssökande utan avbrott i minst 3 månader.
  • Sysselsättningen för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden ska främjas i samband med pilotförsök som gäller tillväxttjänsterna.
  • Det ska inledas ett pilotförsök för att stödja återgång till arbetslivet efter familjeledighet.
  • Regeringen utreder behoven av ändringar i lagen om samarbete inom företag.
  • Regeringen inleder en utredning om arbetslöshetens struktur och förebyggande av arbetsoförmåga.

Finland eftersträvar ledande position på den Europeiska batterimarknaden

Behovet av batterier i världen kommer att tiofaldigas under de kommande fem åren på grund av elektrifiering av transporter och en ökad användning av förnybar energi. I syfte att stärka det inhemska batteriklustret beviljas Geologiska forskningscentralen finansiering om en miljon euro för att utreda reserver och potentiella reserver av mineraler som används i batterier.

– Finland har alla förutsättningar för att bli ett ledande land på den europeiska batterimarknaden. Hos våra företag finns mycket kunnande. Vi har en unik kombination av råvaror, förädling och kunnande på energiområdet inom ett geografiskt område av rimlig storlek, säger näringsminister Mika Lintilä.

Siffrorna kan ändras. Planen för de offentliga finanserna ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde fredagen den 13 april.

Ytterligare information:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen