Hoppa till innehåll

Landskapsreformen: regeringen befullmäktigade inrättandet av två servicecenter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2017 13.44
Pressmeddelande

Regeringen bemyndigade den 8 juni 2017 NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) att inrätta två servicecenter för de nya landskapen: ett bolag för ICT-servicecentret och ett bolag för servicecentret för ekonomi- och personalförvaltningen.

Som ett led i den pågående social- och hälsvårds- och landskapsreformen inrättar staten tre servicecenter i aktiebolagsform för att på ett centraliserat sätt producera stödtjänster. Dessa kommer att ägas av de 18 nya landskapen. Det tredje, dvs. servicecentret för lokalitets- och fastighetsförvaltningen, har redan inrättats anslutning till Senatfastigheter.

I startskedet ägs båda bolagen av UF-centret, som också har bestämmanderätt i bolagen.  Riktlinjer som eventuellt senare fastställs inom social- och hälsvårds- och landskapsreformen, bl.a. i fråga om bolagets ägarunderlag, affärsverksamhetsmodell och finansiering, införs i de handlingar som styr bolagets verksamhet (bl.a. bolagsordningen) så att de är i kraft senast 1.1.2019.

Till bolagens styrelser utnämns företrädare för statsförvaltningen och för landskapen. Styrelsens storlek och uppbyggnad kan ses över i det skede då bolagen övergår i landskapens ägo.

Ytterligare upplysningar:
Mikko Salmenoja, direktör, UF-centret, tfn 050 396 0007
Heikki Heikkilä, dataförvaltningsdirektör, UF-centret, tfn 0295 020 100

Tillbaka till toppen